Índex

Inici

Ajuntament

Ingressos

Classificació económica

Pressupost per conceptes d'ingrés. Classificació econòmica

Despeses

Classificació económica

Pressupost econòmic per partides de despesa

Classificació per àrees de despesa

Pressupost per programes de despesa

Classificació orgànica

Pressupost orgànic per partides de despesa

Classificació orgànica-per programa-econòmica

Pressupost orgànic-per programa-econòmic per partides de despesa

Execució pressupostària 2017

· Execució pressupostària Ajuntament

  Primer trimestre

  Segon trimestre

  Tercer trimestre

  Quart trimestre

Institut Municipal de Treball "Salvador Seguí"

Ingressos

Despeses econòmic

Despeses per programa

Patronat Municipal de Turisme

Ingressos

Despeses econòmic

Empresa Municipal d'Urbanisme, SL

Compte de pèrdues i guanys i balanç de situació

Altres

Bases d'execució

Annex subvencions nominatives

Ordenances fiscals