Begoña Iglesias Delgado

Portaveu adjunta Grup Municipal PSC

 

Dades personals i professionals


Nascuda a Lleida i mare.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida.

Màster en Prevenció de Riscos Laborals.

Advocada fundadora despatx Iglesias-Jove-Bejar.

Assessora jurídica en vàries empreses de Lleida.

Advocada despatx Moragues.

Advocada despatx Sàrraga.

 

Altres dades


Cursos especialitzats en violència de gènere i de menors.

Actualment adjunta/portaveu del GRUP PSC a l'Ajuntament de Lleida.

 

Dades de contacte i xarxes socials


Adreça electrònica: biglesias@paeria.cat
Telèfon: 973 700 331

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2020


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2019
Exclusiva 2.874,96 € 40.249,47 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.