La Paeria - Ajuntament de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida

Règim econòmic dels membres de la Corporació, dels Grups Polítics, dels membres d'altres òrgans municipals i dels càrrecs directius i de suport als grups

Els/les regidors/es de la Paeria seran indemnitzats per les seves funcions en relació a la seva dedicació i responsabilitat en l’execució de les respectives tasques. Es fixen també les corresponents assignacions als grups municipals i les assignacions atribuïdes als membres d’altres òrgans municipals.

 

 

Membres de la Corporació

D’acord amb l’article 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, les retribucions dels membres de la corporació són les següents:

Retribucions amb dedicació total o parcial

CàrrecBrut Mensual
Paer en cap4.806,36€
Tinents d'alcalde amb dedicació exclusiva4.027,51€
Tinents d'alcalde amb dedicació parcial1.812,38€
Regidor Portaveu de grup municipal amb dedicació exclusiva3.614,44€
Regidors amb dedicació exclusiva amb responsabilitat de govern3.444,92€
Regidor amb dedicació exclusiva sense responsabilitat de govern2.818,59€
Regidor Portaveu de grup municipal amb dedicació parcial1.661,45€
Regidor amb dedicació parcial amb responsabilitat de govern1.661,45€
Regidor amb dedicació parcial sense responsabilitat de govern1.300,00€

Aquestes quantitats estan expressades en euros bruts i es percebran en 14 pagues, deduint la retenció corresponent d’IRPF i seguretat social a càrrec del treballador/a. Les cotitzacions empresarials a la seguretat social, es comptabilitzaran a part i seran a càrrec de l’Ajuntament. Aquests imports s’incrementaran anualment amb els mateixos criteris i percentatges que la resta d’empleats públics de la corporació, establerts en la Llei de Pressupostos de l’Estat corresponent.

Podran accedir a la dedicació exclusiva i parcial, per resolució d’Alcaldia, els/les regidors/es que ostentin els càrrecs d’Alcalde, Tinent/a d’Alcalde, regidors/es amb responsabilitat de govern, cap de l'oposició, portaveu de grup polític i els que per la seva especial dedicació i circumstàncies proposin els grups polítics, d’acord amb el que estableix el punt 3 següent. En el cas que un grup opti per ocupar una dedicació exclusiva en règim de dedicació parcial, la màxima dedicació serà del 75%.

Per resolució de l’Alcaldia es determinarà el règim i percentatge de dedicació que s’assigni als/les Regidors/es que accedeixin a la dedicació parcial; només podrà superar la dedicació-tipus fixada en el quadre anterior quan el grup municipal al que pertanyi el regidor o regidora no hagi exhaurit el nombre màxim de dedicacions exclusives previstes en aquest cartipàs. La suma de dedicacions totals o parcials es podran distribuir amb un nombre superior de dedicacions parcials, sense superar l’import global i sent les parcials amb un màxim del 75%.

En els següents supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment; ingrés hospitalari de familiars; mort d’un familiar; incapacitat transitòria derivada d’una malaltia, vacances, matrimoni, lactància, maternitat o paternitat, el règim jurídic i els seus efectes, dels regidors/res, s’equipararà al règim aplicable als treballadors de l’Ajuntament de Lleida.

Retribució per assistències:

El regidors que no tinguin dedicació total o parcial, seran retribuïts per assistències:

Ple391,68€
Junta de Govern Local195,84€
Comissions Informatives195,84€
Altres actes i reunions146,88€

El nombre màxim d’assistències que es poden percebre es fixa en un màxim de 13 Plens a l’any; 3 Comissions al mes i 4 Juntes de Govern Locals al mes. En qualsevol cas la retribució total mensual per assistència no podrà superar l'assignació d'un regidor/ra amb dedicació parcial atenent la categoria que correspongui.

En el cas que l'Alcalde i càrrec electe o càrrec eventual – en aquests dos casos amb l’autorització corresponent- en funció de la seva tasca i responsabilitat tingui una despesa de representació, aquesta li serà reemborsada o pagada directament per l'Ajuntament prèvia presentació dels justificants legalment estipulats. En qualsevol cas, mensualment s’haurà d’informar a la Comissió Informativa corresponent sobre la relació d’aquestes despeses.

No es contempla cap més ingrés justificable per assistències a reunions: dietes o complements. Els Càrrecs electes que tinguin dedicació exclusiva o parcial no podran percebre cap altra retribució pel fet de pertànyer o assistir a una altra entitat, patronat, consorci, institució o similar, sempre i quan sigui un càrrec vinculat a la seva condició d’Alcalde o regidor en representació de l’Ajuntament.

En qualsevol cas, els regidors i regidores podran renunciar a llurs retribucions o assistències.

 

 

Assignacions als Grups Polítics

Els mateixos grups rebran igualment la quantitat de 800€/mes i 175€ per Regidor/a i mes, en concepte de despeses complementàries.

Els/les regidors/es no adscrits no tenen dret a percebre cap quantitat mínima, ni cap import en concepte d’assignació als grups. Disposaran dels mitjans necessaris per a l’exercici de les seves funcions i al personal de secretaria els hi serà prestat des de l’estructura municipal.

Des dels serveis tècnics municipals es facilitaran les eines de treball adients a l’exercici de les tasques encomanades a càrrecs electes i als respectius serveis tècnics d’assessorament.

Caldrà fer públic en la web municipal els comptes de les aportacions rebudes en cada grup. Amb desglossament detallat d’ingressos i despeses.

 

 

Organització dels Grups Municipals

Els grups municipals tindran dret a designar d’entre els seus membres, un/a portaveu i un/a portaveu adjunt/a. En qualsevol cas solament podrà accedir a la retribució pròpia del càrrec, indistintament, el/la Portaveu o el/la portaveu adjunt/a. També es podrà nomenar regidor amb règim de dedicació exclusiva sense responsabilitat de govern per tal d’acomplir les seves tasques, d’acord a la limitació que estableixen les disposicions legals vigents i el cartipàs municipal. En el cas de que així es faci, el/la Portaveu de grup precedirà al/la portaveu adjunt/a en aquells actes protocol·laris i institucionals, així com en la representació del grup. En absència d’aquell, el/la Portaveu adjunt/a assumirà la representació del/la Portaveu de grup a tots els efectes i en qualsevol tipus d’acte protocol·lari o institucional. D’altra banda, els/les portaveus dels Grups Municipals tindran rang protocol·lari de Tinent d’Alcalde.

Aquesta representació faculta en general per a actuar en nom del grup i en particular, per a presentar proposicions, mocions, precs, preguntes i declaracions. D’acord amb això:

Grups municipalsRegidors amb dedicació exclusiva
ERC6
PSC4
JXCAT LLEIDA5
C's1
Comú de Lleida1
PP1

 

 

Indemnitzacions a titulars d'altres òrgans municipals

El/la síndic/a de Greuges tindrà dret a indemnitzacions per assistències assimilables a la dels regidors/es – altres actes i reunions- per raó de la seva tasca institucional en reunions, actes públics, representació, etc.. En cap cas podrà excedirà de 75 assistències retribuïdes a l’any. En qualsevol cas, mensualment s’haurà de publicar a Internet els imports i justificació d’aquestes despeses.

Els/les presidents/es dels Consells assessors municipals podran percebre una indemnització per presidir les reunions dels plenaris dels Consells, equivalent a l’assistència a una Comissió Informativa, amb un màxim d’onze assistències l’any.

Les persones que formin part dels òrgans de govern d’empreses, organismes autònoms, instituts, ens o patronats municipals que no siguin càrrecs electes municipals, podran percebre una indemnització per assistència equivalent a la retribució per assistències del punt 1 (Altres actes i reunions) de l’apartat “Membres de la corporació” d’aquest cartipàs, amb un màxim d’onze assistències l’any.

 

 

Llocs de treball de personal eventual de confiança, assessorament especial i suport als Grups Polítics

Composició

D’acord amb els articles 304 i següents de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril), els articles 9 al 15 del Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals aprovat per decret 214/1990 de 30 de juliol i els articles concordants del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es creen els següents llocs:

Gabinet d’Alcaldia

La missió del Gabinet és garantir el suport a l’Alcaldia en l’exercici de les seves responsabilitats i el desenvolupament de les activitats que li corresponen.

Aquesta missió es desplega en les següents finalitats bàsiques:

 • Assessorament en les diferents especialitats.
 • Elaboració d’informes i propostes.
 • Comunicació d’alcaldia i protocol,
 • Seguiment de les diferents accions i tasques encomanades,

El Gabinet d’Alcaldia estarà format per:

 1. Cap del Gabinet d’Alcaldia que té com a funció essencial la Direcció del Gabinet d’Alcaldia a les ordres directes del Paer en Cap.
 2. Dos llocs d’Assessors/es Tècnics/ques Especials d'alcaldia la denominació i les tasques i funcions dels quals s’indicaran en el decret d’Alcaldia de nomenament corresponent.
 3. Tres llocs d’Assessors/es Tècnics/ques Especials de coordinació la denominació i les tasques i funcions dels quals s’indicaran en el decret d’Alcaldia de nomenament corresponent.

Règim Retributiu:

El règim retributiu del personal eventual serà el següent:

Imports bruts anuals
 
Cap del Gabinet d’Alcaldia 63.240,70€
Assessor/res Tècnics/ques Especials d'alcaldia 57.321,22€
Assessor/res Tècnics/ques Especials de coordinació 44.075,82€

Aquests imports seran abonats en catorze pagues mensuals i de les quals s’hauran de deduir el corresponent IRPF i la cotització a la Seguretat Social segons les disposicions vigents.

Aquests imports s’incrementaran anualment amb els mateixos criteris i percentatges que la resta d’empleats públics de la corporació, establerts en la Llei de Pressupostos de l’Estat corresponent.

La dedicació d’aquest personal serà amb caràcter general de 37,5 hores a la setmana, en horari partit de matí i tarda, i en qualsevol cas, de plena disponibilitat en funció de les necessitats del servei. En cap cas es podrà percebre retribució alguna per hores extraordinàries.

Tots els llocs de treball del personal de confiança i d’assessorament especial seran nomenats per l’Alcalde. En cap cas les persones nomenades al Gabinet d’Alcaldia podran desenvolupar tasques de suport d’una forma directa als Grups Municipals.

Grups polítics:

Els grups municipals que ostentin la representació dels grups polítics tindran dret a un servei de secretaria i assistència de grup en règim d’horari complert. La Paeria contractarà, a indicació dels respectius portaveus i en règim de personal eventual, les persones que s’hagin de fer càrrec del servei dins dels límits fixats per la legislació vigent.

Règim retributiu

El personal adscrit als Grups Municipals no podrà superar en nombre al que es detalla al quadre inferior d’aquest apartat. Així mateix, les retribucions del personal adscrit a la secretaria dels grups polítics no podrà superar les quantitats mensuals que resultin de multiplicar el nombre màxim de personal per grup per 1.950 €.

Grups municipalsPersones
Grup municipal ERC3
Grup municipal PSC3
Grup municipal JXCAT3
Grup municipal C's1
Grup municipal Comú1
Grup municipal PP1

Aquestes quantitats estan referides a imports bruts i es percebran a raó de 12 mensualitats i 2 pagues extraordinàries els mesos de juny i desembre. Als interessats se’ls hi descomptarà les deduccions corresponents a la quota a càrrec del treballador/a de la Seguretat Social i les retencions de l’IRPF.

Aquests imports s’incrementaran anualment amb els mateixos criteris i percentatges que la resta d’empleats públics de la corporació, establerts en la Llei de Pressupostos de l’Estat corresponent.

Les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, es comptabilitzaran a part i seran a càrrec de l’Ajuntament.

 

 

Característiques i retribucions del personal eventual directiu i nomenaments

Creació dels llocs:

D’acord amb el previst en l’article 306 i concordants de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril), i els articles concordants del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es creen els següents llocs de personal directiu:

 • 1 Coordinador General i econòmic
 • 1 Coordinador de l’àrea de comunicació
 • 3 Coordinadors/res tècnics/es

Funcions:

Del/la Coordinador/a General i econòmic:

 • Coordinar i dirigir els serveis municipals. Responsabilitzar-se de l’execució de les funcions encomanades especialment les atribuïdes per l’Alcaldia.
 • Organitzar els recursos municipals sota els principis de servei públic, eficàcia i eficiència.
 • Seguiment i avaluació del desenvolupament del Programa d’Actuació Municipal.
 • Assistència amb veu i sense vot a les Comissions informatives corresponents, i als òrgans de govern dels instituts i empreses que depenen de l’Ajuntament llevat en sigui membre.
 • Coordinar l’àrea econòmica

Funcions del/la Coordinador/a de l’àrea de comunicació

 • És el responsable de la coordinació de la política i procediments de la Corporació en matèria comunicativa, d’acord amb les directrius encomanades pels òrgans de govern, les normes legals i els criteris d’eficiència i eficàcia de la Gestió Pública.
 • Assistència amb veu i sense vot a les Comissions informatives corresponents.

Funcions del/la Coordinador/a tècnic/a

 • És el responsable de la coordinació de totes les polítiques sectorials que li siguin encomanades des de la direcció de les regidories respectives.
 • Assistència amb veu i sense vot a les Comissions informatives corresponents.

Règim retributiu:

El règim retributiu serà el mateix que l’aplicat als funcionaris/es municipals i serà el següent:

Imports bruts
GrupNivellC.Específic
Del/la Coordinador/a General i econòmicA1/A230/264.289,35 €
Coordinador/a de l’àrea de comunicacióA1/A2 28/26 2.093,33 €
Coordinador/a tècnic/aA1/A2 28/26 2.093,33 €

Les retribucions pel que fa l’antiguitat i les pagues extres s’aplicaran d’acord amb la normativa legal vigent. El complement específic pel que fa a les pagues extres inclourà les diferències per grups retributius que preveu la Llei de pressupostos de l’Estat.

Aquests imports s’incrementaran anualment amb els mateixos criteris i percentatges que la resta d’empleats públics de la corporació, establerts en la Llei de Pressupostos de l’Estat corresponent.

En el cas que les places de provisió indistinta dels grups A1 i A2 siguin ocupades per una persona amb titulació corresponent al grup A2, el complement específic s’incrementarà en la diferència de les retribucions bàsiques i diferències de complement de destí entre el dos nivells referenciats.

Total personal Eventual

Total personal EventualPersones
Grups municipals 12
Gabinet Alcaldia 3
Assessors d’Alcaldia 3
Coordinadors Tècnics Municipals 5
Total 23

(*) Veure la disposició transitòria segona que determina el procés d’incorporació d’aquests llocs de treball a la RLT.

Nomenaments:

 • Coordinació General i econòmic:
  Josep Mª Sentís Suñé
 • Coordinador de l’àrea de comunicació:
  Elisabet Borreda Díaz
 • Coordinador/a tècnic/a:
  • Josep Gabarró Rivelles
  • Pendent d'assignació
  • Pendent d'assignació

Clàusula d’exclusió

No podran accedir a llocs de treball de caràcter eventual aquelles persones que tinguin relació de parentiu amb els càrrecs electes de la Corporació – Alcalde/ssa i regidors/res- en primer i segon grau de consanguinitat i/o afinitat. S’exceptuen aquells que hagin contret la relació personal amb posterioritat al seu nomenament o que siguin funcionaris de carrera.

 

 

Composició dels consells d'empreses, dels organismes autònoms i d'altres ens municipals

Els Consells d’empreses de capital íntegrament municipal, organismes autònoms i altres Instituts, ens o patronats municipals en els que estigui prevista la representació proporcionals, estaran formats pel que estableix la disposició addicional duo dècima de la Llei 7/85 comptant-hi els/les vocals, el/la president/a i el/la vicepresident/a.

Aquestes persones poden ser regidors/es o altres de reconegut prestigi en els àmbits de cadascuna de les institucions esmentades, atenent representació proporcional corresponent per cada grups municipal. En els cas dels organismes autònoms i organitzacions especials, el regidor president tindrà vot de qualitat i també hi podran formar part els coordinadors/res municipals, amb veu però sense vot.

En els casos que aquesta representació exigeixi la modificació dels estatuts respectius, aquesta es produirà segons les normes que, en cada cas tinguin establertes al respecte.

Els/les regidors/es no adscrits no tenen dret a formar part i/o a designar representants en els Consells d’empreses, organismes autònoms, instituts, ens o patronats municipals.

La representació de l’Ajuntament en els òrgans de govern de societats, institucions, patronats, ... en les quals es tingui dret a nomenar representants, serà el Ple Municipal qui en designarà els representants. Aquesta norma general no serà d’aplicació quan els respectius Estatuts o normes de funcionament d’aquestes entitats disposin com ha de ser aquesta representació.

En aquells òrgans de govern de societats, institucions, patronats o altres on no hi hagi una representació de totes les formacions polítiques representades a la Paeria, caldrà donar compte dels acords i debats que s’hagin realitzat en aquests òrgans en les Comissions ordinàries mensuals que per raó de la matèria correspongui.

 

 

Publicitat de les retribucions, indemnitzacions i altres

Amb caràcter general, les retribucions brutes, dietes i indemnitzacions efectives de tots els càrrecs electes i eventuals de la Paeria són públiques. En aquest sentit, mensualment s’haurà de publicar aquesta informació (amb imports totals) detallada al web de la Paeria i, anualment, també caldrà publicar individualment el certificat d’ingressos elaborat per l’Ajuntament de Lleida de cadascun d’aquests. El disposat en aquest paràgraf també serà d’aplicació per als titulars d’altres òrgans municipals que rebin algun tipus d’indemnització.

Mensualment, i mitjançant la comissió ordinària que tracti els assumptes econòmics, es posarà a disposició dels regidors les relacions de factures aprovades, dietes o qualsevol altra despesa assumida per l’Ajuntament de Lleida o òrgan municipal que en depengui. Així mateix, respecte d’aquestes relacions de despeses, els regidors podran sol·licitar els documents o justificants que es considerin adients.

D’altra banda, també en la Comissió anterior, i respecte de les bestretes de caixa fixa o instruments equivalents, mensualment també s’haurà de posar a disposició dels regidors el resum dels comptes justificatius presentats durant el mes. Es garanteix que respecte d’aquests es podran sol·licitar els documents justificatius que es considerin oportuns. En qualsevol cas, els períodes de justificació de les bestretes de caixa haurà de tenir caràcter mensual.

Finalment, també caldrà donar compte, amb caràcter mensual i mitjançant la Comissió ordinària que tracti els assumptes de règim interior, de la relació d’hores extres autoritzades i/o satisfetes als treballadors de la Paeria, així com les indemnitzacions o dietes que també s’hagin autoritzat i/o percebut per part d’aquests. En aquest sentit, prèvia sol·licitud d’un regidor, caldrà aportar els documents d’autorització, justificació i documents de suport per escrit.

 

 

Disposició addicional primera

Mitjançant l’instrument reglamentari pertinent (Reglament específic de direcció pública local o ROM) o mitjançant acords específics del Ple Municipal, s’endegarà el procés de regulació del personal directiu de la Corporació amb l’objecte d’adaptar els llocs de personal eventual directiu (article 306 del TRLMRLC) a les disposicions de l’EBEP i de la normativa de desenvolupament que la Generalitat de Catalunya pugui dictar a tal efecte.

Disposició addicional segona

 1. Dels Plets. Mitjançant Comissió informativa ordinària, els serveis jurídics de la Paeria hauran d’informar mensualment dels diferents contenciosos administratius o plets en que l’Ajuntament de Lleida en sigui o n’hagi de ser part i la evolució dels mateixos.
 2. De les EMD. Els Presidents de les EMD hauran de ser convocats a totes les comissions informatives. En qualsevol cas, podran adreçar-se al Ple municipal sempre que ho considerin adient, en els termes previstos en els convenis de regulació de les seves relacions amb l’Ajuntament i en les casos que es prevegin en el Reglament de participació ciutadana. Així mateix, cada tres mesos es convocarà una reunió bilateral entre les EMD's, l’alcalde i la regidora de govern obert, qualitat democràtica institucional.
 3. De l’agenda del Govern de la Paeria. Amb caràcter general, l’agenda mediàtica, d’actes i d’assistències del Paer en Cap i de tots els regidors de l’equip de govern s’haurà de fer pública al web de la Paeria. En aquesta s’hi haurà de fer constar totes aquelles activitats reunions, rodes de premsa o similars amb vinculació municipal.

En aquest sentit, diàriament es remetrà còpia de l’agenda a tots els Grups Municipals, amb la previsió d’esdeveniments del dia següent. Així mateix, aquells actes on s’inviti a la Paeria o a l’equip de govern es faran extensius a la resta de membres de la corporació, des del mateix moment en que es reben.

 1. Del control de la despesa. En relació als controls de la despesa i en compliment de la Llei 19/2014 de la transparència i la llei 15/2010 de morositat, i per tal de complir el pagament a proveïdors, es determina que:

  1. Per realitzar qualsevol despesa a càrrec del pressupost de la Paeria s'ha de certificar que hi ha crèdit a la partida contra la que va dirigida. Sempre es farà una retenció de crèdit, o qualsevol altra operació comptable (A, AD i/o ADO), que asseguri que existeix aquest crèdit, i solament es podrà fer sense operació comptable que acrediti l’existència de crèdit, si és per raó d’urgència però s'haurà de justificar correctament.

  Si no hi ha crèdit a la partida corresponent s'haurà de demanar un increment de crèdit i informar a la Comissió d’Economia corresponent. En cas contrari, la despesa no es podrà efectuar. Mensualment, cada regidoria i/o àmbit haurà d’informar a la Comissió d’Economia del compliment d’aquesta disposició i d’aquelles despeses efectuades que no tinguin partida pressupostària.

  1. Per a tota despesa de la Paeria que no s’adjudiqui per Mesa de Contractació i tingui un import superior a 3.000 €, s’haurà de demanar 3 pressupostos i els informes justificatius del motiu pel qual es selecciona un proveïdor determinat. Amb caràcter mensual, s’haurà de posar a disposició dels grups un llistat amb dites operacions i les d’import inferior, el quals un cop analitzat el llistat, podran demanar tota la documentació que facin referència a les operacions que considerin.
  2. La publicació de totes les factures de l'Ajuntament de Lleida a Internet, en un període màxim de 3 mesos, amb una freqüència d’actualització mensual, seguint les recomanacions i instruccions que a tal efecte estableixi l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
  3. La publicació dels proveïdors de la Paeria amb la despesa global anual, seguint les recomanacions i instruccions que a tal efecte estableixi l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
  4. En qualsevol cas, per acord del Ple, es podran deixar sense efecte aquestes disposicions en matèria de contractació per tal d’establir-ne d’altres.

Disposició addicional tercera

Els regidors podran obtenir aquella informació que requereixin, d’acord amb els procediments que disposa la Llei. Tanmateix, en aquells casos en que la sol·licitud d’informació s’entén com a acceptada per silenci administratiu (article 164.3 de la Llei Municipal de Catalunya), aquesta petició es tramitarà directament a la Secretaria General qui haurà de lliurar-la.

En particular, els regidors podran obtenir amb els procediment legals que s’estableixen, el següent:

 1. Còpia de les factures, dietes, notes de despesa o similars de la Paeria, OOAA, empreses, fundacions o equivalents, amb independència de l’exercici fiscal. També les nòmines i dietes.
 2. Accés directe a tots els expedients de la Paeria, estiguin tancats, oberts o en tràmit. La tramitació s’haurà d’habilitar en temps real.
 3. Al registre d’entrada i sortida de la Paeria, sense limitació alguna i en temps real (a diari) i també al contingut del mateix, amb independència de la data. També els registres d’altres OOAA de la Paeria.
 4. Als expedients de contractació menors o ordinaris amb les corresponents factures.
 5. Als expedients de nomenament de funcionaris.
 6. A les bestretes de caixa i detall sobre les mateixes passades, amb independència de l’exercici fiscal.
 7. Al registre de factures de la Paeria i també a la execució diària del pressupost municipal.

Disposició addicional quarta

Als afectes de donar compliment a allò previst en la clàusula 2.4.3 dels convenis reguladors de les relacions econòmic – administratives entre l’Ajuntament de Lleida i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i de Raimat, es fixa que l’import a transferir a les EMD pel concepte de compensació per assistències o dedicació per als presidents/tes de les EMD queda fixada en la quantitat corresponent a l’import equivalent a la retribució d’un/a “Regidor amb dedicació parcial amb responsabilitat de govern” fixada en aquest cartipàs.

Disposició transitòria primera

Les normes de participació que apareixen en l’articulat d’aquest Cartipàs, tindran vigència fins que no siguin modificades pel Reglament de Participació ciutadana, per una mateixa modificació del present Cartipàs o pel ROM. En qualsevol cas, caldrà modificar el Reglament de participació ciutadana en 6 mesos, d’ençà l’aprovació del Cartipàs municipal, per tal de regular els pressupostos participatius i les consultes ciutadanes.

Disposició transitòria segona

La propera relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Lleida haurà de recollir quins són els llocs de treball -que actualment tenen la naturalesa jurídica i consten com a personal eventual en el cartipàs- s’incorporin a la plantilla i/o RLT del personal funcionari, laboral o eventual directiu de l’Ajuntament de Lleida, seguint el procediment que es regula a la normativa vigent tant pel que fa a la seva creació i/o transformació, com pel que fa a la seva posterior provisió seguint els sistemes previstos per a la provisió dels llocs de treball dins de la funció pública, després de la preceptiva negociació amb la representació dels treballadors i seguint els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat havent de complir els requisits que s’estableixin en les bases de la convocatòria pública.

La plantilla i catàleg/RLT de l’any 2020, incorporarà com a personal els llocs de treball corresponents a Directors/res d’equipament municipal, que perdran la condició de personal eventual directiu. Les funcions atribuïdes en el cartipàs inicial al lloc de Coordinador d’Innovació, participació i Funció Pública seran assignades a una àrea tècnica de la Corporació.
Fins l'aprovació definitiva de la modificació de plantilla i Catàleg/RLT del 2020, els directors d'equipament continuaran prestant el seus serveis com a personal eventual directiu.

Disposició transitòria tercera

Fins que es reguli degudament la composició i funcionament del Consell de ciutat s’estableix que el Plenari es reunirà ordinàriament dos cops a l’any, i extraordinàriament quan sigui convocat per la presidència per la iniciativa pròpia o a petició del 30% dels seus membres.

La composició inicial serà la següent:

 • Presidència: Alcalde
 • Vicepresidència: dos vice-presidents, representants del món associatiu designats per l’Alcalde.
 • Plenari del Consell de Ciutat: un total de fins 70 membres, escollits de la següent manera:
  • El cap de l’oposició
  • Un representant de cada grup municipal (6)
  • El/la Síndic de Greuges (1)
  • La Comissió de Salvaguarda dels drets de la Carta de Ciutadania (5)
  • Un representant per cada consell de barri de la ciutat (15).
  • 20 representants a elecció de les diferents entitats de la ciutat, que s’inscriuran les que en vulguin formar part en un registre d’entitats i s’escolliran entre elles.
  • 20 representants de ciutadans o ciutadanes. Les persones que vulguin formar-ne part individualment s’inscriuran al registre ciutadà i s’assignaran per sorteig.
 • Comissió Permanent: es podran crear comissions específiques en les que hi formaran part dos representants per cada apartat dels que componen el Consell de Ciutat.
 • Grups de treball: es podran constituir grups de treball, de caràcter temporal o permanent, per portar a terme estudis o activitats i per fer el seguiment dels projectes i/o iniciatives que es determinin.
 • Coordinació: el Regidor o Comissionat de Participació, amb el suport d'una secretaria tècnica.

 

 

Bona governança dels recursos municipals

Els càrrecs electes i eventuals disposaran d’eines de suport a la seva tasca institucional. Serà responsabilitat de cadascun d’ells el bon ús que en facin. En qualsevol cas, serà competència de la Comissió Especial de Transparència vetllar per l’aplicació de la bona governança dels recursos públics i determinarà els sistemes de control que d’aquesta tasca se’n derivin.

 

 

 


© Ajuntament de Lleida | Centre de Privacitat
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.