La Paeria - Ajuntament de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida

Regidories d'Actuació Municipal


 

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Convivència

Regidor: Miquel Pueyo i París

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques municipals en matèria de seguretat ciutadana, prevenció, protecció civil i extinció d’incendis i salvaments.
 • La coordinació de la Guàrdia Urbana, dels agents cívics, dels membres del servei de protecció civil i la coordinació entre els cossos i forces de seguretat ciutadana.
 • Les polítiques de civisme, tant la promoció, com el règim sancionador, en aplicació de les ordenances de convivència i civisme.

Els expedients propis d’aquest àmbit es debatran en la Comissió Informativa per les polítiques de gestió de la seguretat i civisme.

 

 

Regidoria de Presidència

Regidora: Jordina Freixanet i Pardo
Webs de la Regidoria de Presidència:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Exercir de portaveu del govern municipal.
 • Les polítiques municipals a favor de l’administració oberta i de la societat de la informació. Dades obertes i portal de tràmits.
 • Els instruments necessaris per tal de facilitar la transparència en matèria de gestió municipal com ara les publicacions en paper, on line: portals i altres plataformes, de magnituds i indicadors de transparència.
 • Els instruments interiors de l’organització municipal, com ara els recursos humans, estadística, reglaments, observatoris, i disposicions generals.
 • El reglament de règim interior de La Paeria.
 • Les relacions institucionals de la Paeria, entre elles les EMDs de Raimat i Sucs, els sindicats o la Universitat.
 • Les relacions amb el Consell Econòmic i Social de l’Ajuntament de Lleida.
 • Els serveis jurídics.
 • Les relacions amb la Sindicatura Municipal de Greuges.
 • L'Oficina municipal d'atenció ciutadana.
 • El seguiment de les relacions contractuals de les concessions.
 • Els serveis de contractació.
 • La lluita contra la corrupció.
 • La Secretaria General.
 • L'arxiu municipal.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts i patronats municipals associats a les polítiques relacionades anteriorment, especialment la gestió de les tecnologies, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, la Comissió de Salvaguarda de la Carta de la Ciutadania, etc. es debatran en la Comissió Informativa per les polítiques de gestió de l'Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica i en el que sigui preceptiu per la Comissió Especial de Comptes.

Mensualment, també caldrà donar compte de l’evolució dels diferents plets que manté la Paeria amb tercers a través de Comissió informativa ordinària.

Decret de 6 de setembre de 2021 de modificació i nomenament de la regidora Jordina Freixanet Pardo

 

 

Regidoria d'Urbanisme

Regidor: Antoni Postius Terrado
Webs de la Regidoria d'Urbanisme:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques municipals d’urbanisme: desenvolupament, planejament, gestió, execució, projectes, obres, de béns i de drets municipals, expropiacions, llicències urbanístiques i activitats incloses, disciplina urbanística, inspecció d’activitats i establiments, així com els plans territorials i urbanístics, els convenis, els sistemes d’actuació urbanística, l’ARE i els projectes d’urbanització.
 • Ordenació, desenvolupament, gestió, transformació, conservació i control de l’ús del sòl, del subsòl i del vol mitjançant la seva urbanització i edificació controlades així com la regulació de l’ús, conservació i rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions. També la gestió del patrimoni municipal del sòl (incloent el de titularitat de l’EMU).
 • La intervenció administrativa en l’edificació, les inspeccions tècniques, la protecció de la legalitat i la disciplina urbanística.
 • La planificació de les àrees de recuperació urbana i les entitats urbanístiques.
 • Les polítiques de gestió, manteniment i recuperació envers el patrimoni arquitectònic, històric i arqueològic de la ciutat de Lleida de titularitat municipal, catalogats al BCIL o d'altres que siguin considerats d’interès.
 • La gestió del patrimoni municipal i el desenvolupament, gestió i coordinació dels plans de manteniment, de modernització i de neteja dels equipaments i centres públics de titularitat municipal.
 • Les vies públiques, infraestructures bàsiques i accés als nucli de població.
 • Les polítiques de cooperació i infraestructures territorials: viàries, aeroportuàries,...
 • El seguiment i la coordinació de les concessions dels serveis municipals d’abastament i distribució d’aigua i clavegueram, enllumenat (enllumenat públic, manteniment, subministrament d'energia).
 • Les polítiques d’obra pública i els plans de barri, incloent els que es gestionen o executen a través de l’EMU.
 • Les polítiques d’embelliment del paisatge urbà.
 • El disseny del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, i consorcis associats a les polítiques relacionades anteriorment, la Fundació del Paisatge Urbà, el Consorci Urbanístic Torreblanca – 4 Pilans, el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària, la Comissió de Seguiment de la Xarxa Ferroviària, la comissió d’ocupació del subsòl i la Comissió Territorial d’Urbanisme i l'Agència de l'Energia, entre altres. Es debatran en la Comissió Informativa per les polítiques de gestió urbanística, habitatge i transició ecològica.

Decret d'1 de juliol de 2019 de nomenament del regidor Antoni Postius Terrado

 

 

Regidoria de Mobilitat i Serveis Urbans

Regidor: Joan Ramon Castro Huguet
Webs de la Regidoria de Mobilitat i Serveis Urbans:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques municipals de vialitat, mobilitat –del pacte de la mobilitat- i transport, la disciplina viària i el bon govern a la via pública
 • La mobilitat urbana i la gestió del pla de mobilitat.
 • La planificació, gestió, coordinació, execució i seguiment de tots els aparcaments de la ciutat de titularitat municipal, d’explotació pública i/o privada, incloent aquells que estan concessionats així com l’aparcament regulat.
 • L’Administració General del Transport incloent el transport públic.
 • La planificació i gestió integral de totes les modalitats de mobilitat a la ciutat.
 • Les polítiques de foment de la mobilitat escolar, l’Educació viària i els camins escolars.
 • Les polítiques relatives al trànsit i les ordenances relacionades.
 • Les relacions amb les entitats i associacions del transport, incloent el taxi.
 • Les polítiques d’impuls d’ús de vehicles i patinets elèctrics i bicicletes.
 • La coordinació i seguiment dels serveis de transport públic de la ciutat.
 • Les relacions i coordinació amb l'ATM.
 • Les autoritzacions d’ocupació dels diferents elements i activitats a la via pública.
 • El seguiment i coordinació de la concessió de neteja viària, el control de plagues i altres serveis urbans.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, i consorcis associats a les polítiques relacionades anteriorment, el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Red de Ciudades por la Bicicleta, entre altres, es debatran en la Comissió Informativa per les polítiques de gestió urbanística, habitatge i mobilitat.

També serà competència d’aquest àmbit la Comissió Especial per l’Horta de Lleida.

Decret de 7 de setembre de 2021 de ratificació del regidor Joan Ramón Castro Huguet

 

 

Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica

Regidor: Jaume Rutllant i Casas
Webs de la Regidoria de Ciutat, Cultura i Transició Ecològica:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques municipals en matèria de creació, programació i promoció cultural, els premis literaris, les biblioteques, la política editorial, els títols honorífics,
 • Les polítiques de museus i arts plàstiques, coordinar i dirigir la política museogràfica.
 • La difusió del patrimoni cultural de la ciutat, en concret els programes culturals i educatius dels mateixos. Així mateix la protecció i la difusió del patrimoni en arts plàstiques de la ciutat.
 • Les relacions amb els creadors, les entitats culturals públiques i privades.
 • El disseny del model de ciutat.
 • Les polítiques de gestió i impuls de l'habitatge públic i d'habitatge social.
 • La planificació de la transició ecològica i eficiciència energètica.
 • Les polítiques municipals en matèria de promoció del medi ambient.
 • Les activitats educatives i de divulgació, relatives al medi ambient, la sostenibilitat i la gestió dels espais naturals.
 • Les polítiques de gestió de residus, recollida selectiva i porta a porta.
 • Les polítiques en relació al cicle de l'aigua.
 • Les polítiques de gestió en relació als espais naturals, parcs i jardins.
 • Les polítiques de benestar animal.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, patronats, consorcis o altres ens associats a les polítiques relacionades anteriorment com les del Teatre de l’Escorxador, Consorci del Turó de la Seu Vella, la Fundació Pública Teatre de la Llotja de Lleida, l’Auditori Municipal Enric Granados, el Centre de producció teatral, com també les relatives al Museu Morera, el Centre d’Art la Panera, el Museu de l’Automoció Roda Roda, el Museu de l’Aigua, de la Ciència i del Clima, es debatran en la Comissió Informativa de les Polítiques de gestió cultural, d'esports i de joventut. Així mateix el model de ciutat, habitatge i transició ecològica a la Comissió Informativa de polítiques de la gestió urbanística, habitatge i transició ecològica. També els expedients propis d'aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts i consorcis associats a les polítiques relacionades anteriorment, l'Empresa Municipal d'Urbanisme, l'Oficina Municipal d'Habitatge Social, la Fundació Lleida 21, el Centre Municipal d'acollida d'animals i els serveis annexos, el Laboratori municipal, etc.

Decret de 6 de setembre de 2021 de modificació i nomenament del regidor Jaume Rutllant Casas

 

 

Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions i Esports

Regidor: Ignasi Amor i Bergé
Webs de la Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions i Esports:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques i els serveis a la joventut.
 • La promoció de la cultura popular.
 • L’accés a la cultura popular per part de tots els col·lectius.
 • La promoció de les festes de la ciutat.
 • L’impuls a la cultura musical, especialment entre el públic jove.
 • La promoció dels Esports i l’activitat física, principalment l’esport formatiu, inclusiu i adaptat.
 • La promoció de l'esport escolar.
 • La planificació, la gestió, la coordinació i millora de les instal·lacions esportives municipals.
 • La promoció de l'esport de lleure i l’activitat esportiva a l’aire lliure.
 • Les polítiques d’oferta esportiva adreçades a tots els col·lectius ciutadans tenint en compte les seves particularitats.
 • La promoció i difusió de les activitats esportives, de lleure i de l’activitat física de la ciutat.
 • El foment de l’ús de l’espai públic per a la pràctica esportiva.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, i consorcis associats a les polítiques relacionades anteriorment, la Comissió de Festes, el Consell Local de la Joventut, el Centre de Recursos Juvenils, el Consell Assessor de l'Esport, Consell Esportiu del Segrià, Consell Municipal de l'Esport, etc. es debatran en la Comissió Informativa de les Polítiques de gestió cultural, d'esport i de joventut.

Decret d'1 de juliol de 2019 de nomenament del regidor Ignasi Amor Bergé

 

 

Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes

Regidora: Sandra Castro i Bayona
Webs de la Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques municipals en matèria d’educació infantil,
 • La gestió de les escoles municipals,
 • Les relacions amb els Consells Escolars.
 • Les polítiques municipals en matèria de normalització lingüística.
 • Les polítiques municipals en matèria de drets civils i polítics.
 • Les polítiques municipals en matèria de feminismes i LGTBIQ+.
 • Les polítiques municipals en matèria de cooperació.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, i consorcis associats a les polítiques relacionades anteriorment, com el Consell Escolar Municipal, l’Assemblea Municipal de les religions, es debatran en la Comissió Informativa per les polítiques de gestió dels drets de les persones i relació amb la comunitat.

Decret d'1 de juliol de 2019 de nomenament de la regidora Alexandra Castro Bayona

 

 

Regidoria de les Persones, comunitat i agenda 2030

Regidora: Mariama Sall Sall
Webs de la Regidoria de les Persones, comunitat i agenda 2030:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques en matèria de pobresa energètica.
 • La gestió i el desenvolupament dels Serveis socials d’atenció social bàsica: el Pla Local d’Inclusió i l’atenció a les persones en situació de pobresa i exclusió social, el servei d’atenció domiciliària i teleassistència...
 • La gestió de l’oficina d’emergència social.
 • Redefinir i transformar el model tradicional d’atenció social per passar d’una visió i/o oferta assistencialista cap a una visió universal, centrada en la persona i amb un enfocament comunitari.
 • L’atenció a les persones amb discapacitats; la infància i l’adolescència en situació de risc social (EAIA), les polítiques de prevenció de riscos d’exclusió social, l’atenció social a les drogodependències i les actuacions socials d’emergència.
 • Les polítiques de suport a la gent gran.
 • Les polítiques de suport a les famílies.
 • Les polítiques d’interculturalitat.
 • El disseny del model de social i comunitari.
 • Polítiques públiques per a la consecució dels ODS i agenda 2030.
 • El desenvolupament de la ciutat intel·ligent (SmartCity).
 • Les relacions internacionals i la projecció exterior.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, patronats, consorcis o altres ens associats a les polítiques relacionades anteriorment com els de Serveis personals, el Consorci per a la gestió del servei d’acolliment a persones sense llar, etc... es debatran en la Comissió Informativa per les polítiques de gestió dels drets de les persones i relació amb la comunitat. Els expedients sobre el desenvolupament de la ciutat intel·ligent es donaran compte a la Comissió Informativa de les Polítiques de la gestió d'Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica. També dependrà d’aquesta regidoria el Parc Científic i Tecnològic.

Decret de 29 de juny de 2020 de nomenament de la regidora Mariama Sal Sall

 

 

Regidoria de Recursos Municipals, Hisenda i Salut

Regidora: Maria Montserrat Pifarré i Torres
Webs de la regidoria:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Els recursos de la hisenda municipal.
 • La planificació i gestió pressupostària.
 • La gestió tributària, la inspecció i recaptació dels tributs.
 • Els serveis d’Intervenció i Tresoreria.
 • La salut pública, la sanitat escolar i la gestió del cementiri.
 • L’atenció social a les drogodependències.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts i patronats municipals associats a les polítiques relacionades anteriorment, com l’OGAT, etc es debatran en la Comissió Informativa per les polítiques de gestió de l'economia, presidència, participació i promoció econòmica i en el que sigui preceptiu per la Comissió Especial de Comptes. Les polítiques relacionades amb la salut pública es debatran en la Comissió Informativa per les polítiques de gestió dels drets de les persones i relació amb la comunitat.

Decret d'1 de juliol de 2019 de nomenament de la regidora Montserrat Pifarré Torres

 

 

Regidoria de Promoció Econòmica i Emprenedoria

Regidor: Francesc Josep Cerdà Esteve
Webs de la Regidoria de Promoció Econòmica i Emprenedoria:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques de promoció econòmica, de creació i de modernització d’empreses, incloent els àmbits de la indústria i el turisme.
 • La promoció de l’emprenedoria i la gestió i relació amb els vivers d’empreses.
 • Les polítiques municipals de promoció de sòl industrial.
 • Les polítiques en matèria de turisme.
 • La dinamització del turisme a través del patrimoni històric, gastronòmic i cultural.
 • Fires i exposicions.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, i consorcis, patronats municipals associats a les polítiques relacionades anteriorment, especialment, el Centre de Negocis i Convencions, Edullesa, Red de Ciudades AVE, Mercolleida, Fundació Fira de Lleida, la Fundació privada CEEI, Turisme de Lleida i entitats empresarials, entre altres, es debatran en la Comissió Informativa de polítiques de gestió de l'economia, presidència, participació i promoció econòmica.

Decret d'1 de juliol de 2019 de nomenament del regidor Francesc J. Cerdà Esteve

 

 

Regidoria d'Ocupació, Responsabilitat Social i Horta

Regidor: David Melé Garcés
Webs de la Regidoria d'Ocupació, Responsabilitat Social i Horta:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques actives i de foment de l’ocupació.
 • La formació sòcio-laboral.
 • Les polítiques de suport a la formació professional.
 • Les polítiques actives en favor de la responsabilitat social de l’Ajuntament de Lleida.
 • El desenvolupament i gestió dels plans d'ocupació.
 • El Pla Local d’Ocupació, Formació i Emprenedoria Juvenil.
 • Les polítiques municipals a favor de l’Horta de Lleida: serveis bàsics, seguretat, internet, comunicacions, enllumenat, polítiques de sanejament, la gestió de les finques municipals, promoció de vivers de finques ermes per facilitar la reutilització, etc.
 • La integració de l’Horta en el model de ciutat.
 • L’impuls de l’economia de l’Horta de Lleida.
 • La xarxa de camins de l’Horta.
 • Les polítiques relacionades amb l’activitat agroalimentària.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, i consorcis, patronats municipals associats a les polítiques relacionades anteriorment, especialment l’Institut Municipal d’Ocupació, Fundació Inform, el Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació de Lleida, el Centre de Formació d’Adults del Segrià, el Centre Especial de Treball i l’IES adaptat de l’Escola de Jardineria, entre altres, es debatran en la Comissió Informativa de polítiques de gestió de l'economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica.

També serà competència d'aquest àmbit la Comissió Especial per l'Horta de Lleida.

Decret de 26 de maig de 2021 de nomenament del regidor David Melé Garcés

 

 

Regidoria de Consum, Comerç, Mercats i Participació

Regidora: Marta Gispert Rocasalbas
Webs de la Regidoria de Consum, Comerç i Mercats:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques municipals en matèria de comerç, consum i mercats, incloses les llicències d’activitat per a la venda no sedentària.
 • La promoció del comerç de proximitat.
 • L’impuls, dinamització i potenciació de l’oferta comercial.
 • La interlocució, coordinació i suport al teixit associatiu comercial. El foment i difusió de campanyes comercials.
 • Les polítiques de promoció comercial i de creació i modernització d'empreses en l'àmbit del comerç.
 • Les polítiques relacionades amb el calendari i horaris comercials.
 • El desenvolupament, gestió i modernització dels mercats municipals i dels mercats ambulants i/o no sedentaris, així com del Mercat Central.
 • Els drets dels consumidors, les relacions amb les entitats relacionades, l’oficina municipal d’atenció al consumidor i la Junta Arbitral de Consum de Lleida.
 • La participació ciutadana; els mecanismes de participació i la descentralització.
 • Les relacions amb les entitats cíviques i socials,
 • La dinamització del voluntariat,
 • L’organització i dinamització dels Consells de Barri.
 • Les polítiques de regidories de barri,
 • El compliment i la supervisió i actualització del Reglament de Participació Ciutadana a fi i efecte de garantir els processos de participació, consultes a la ciutadania....
 • Coordinar els processos participatius amb els regidors de l’àmbit pertinent (pressupostos participatius, reglaments, POUM, etc)

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, i consorcis, patronats municipals associats a les polítiques relacionades anteriorment, especialment, el seguiment del Mercat Central i els mercats municipals, el Consell local de Consum i la Junta arbitral i el Consell de Ciutat, entre altres, es debatran en la Comissió Informativa de polítiques de gestió de l'economia, presidència, participació i promoció econòmica. Aquesta regidoria haurà de vetllar pel compliment del Reglament de Participació Ciutadana a fi i efecte de garantir els processos de participació i les consultes a la ciutadania.

Decret de 6 de setembre de 2021 de modificació i nomenament de la regidora Marta Gispert Rocasalbas

 

 

Dependran directament de l'Alcaldia

 • La direcció superior de la Guàrdia Urbana (en concret la dependència orgànica).
 • El protocol i les relacions institucionals.
 • Les relacions amb el diferents Grups Municipals
 • Les polítiques de Comunicació institucional

Per resolució d’Alcaldia, previ acord amb els grups polítics, es nomenarà un Consell Editorial que determinarà totes les polítiques de Comunicació Institucional (en sentit ampli) de l’Ajuntament de Lleida o ens que en depengui, així com els recursos que se’n destinen. Entre altres qüestions, aquest Consell gestionarà i determinarà la participació i l’equilibri de continguts d’aquelles publicacions o comunicacions on i off line que es realitzin per a donar a conèixer la vida municipal finançades directa o indirectament per l’Ajuntament de Lleida o organisme que en depengui. També seran de la seva competència funcional l’àrea de premsa de la Paeria i aquelles comunicacions habituals o generalitzades que es realitzin des dels diferents departaments o regidories de l’Ajuntament de Lleida, organismes autònoms o similars, incloent-hi l’Alcaldia. En qualsevol cas es garanteix la presència d’un representant, amb dret a vot, a proposta de cada Grup Municipal en aquest Consell Editorial i que les decisions d’aquest es prenguin de forma ponderada en la proporció que correspongui a cada Grup Municipal.

Mentre no es produeixi aquesta resolució, la Junta de Portaveus adoptarà aquelles resolucions oportunes per fer efectiva la finalitat del Consell Editorial així com d’altres qüestions anàlogues.

 

 

 

 

 


© Ajuntament de Lleida | Centre de Privacitat
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.