La Paeria - Ajuntament de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida

Nota: El contenido de esta sección esta disponible únicamente en catalán

26/2/2010

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS AL PLE ORDINARI DEL DIA 29-1-2010 I AL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 22-12-2009

Per unanimitat s'acorda aprovar les dues actes corresponents al Ple ordinari del dia 29 de gener de 2010 i al Ple extraordinari del dia 22 de desembre de 2009.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA DES DEL DARRER PLE

La corporació resta assabentada dels decrets dictats per l'Alcaldia des del darrer Ple i que van del núm. 182 fins al núm. 838 ambdòs inclosos.3.- DONAR COMPTE ESPECÍFIC DE DIVERSOS DECRETS D'ALCALDIA

La corporació resta assabentada dels següents decrets d'Alcaldia:

- Decret de data 24-12-2009 de correcció d'errada en la proposta d'acord del Ple de 22-12-2009 relatiu a la plantilla orgànica 2010 i modificació del catàleg de llocs de treball.
- Decret de data 3-2-2010 de modificació de la composició del Consell Assessor per a la Societat de la Informació de Lleida.4.- PROPOSTA A LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA. DE SUBSTITUCIÓ D'UN MEMBRE EN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, A PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

Per unanimitat s'acorda aprovar la següent proposta d'Alcaldia:

1r. Proposar a la Junta General de l'empresa mixta "Centre de Negocis i Convencions SA" que, de conformitat amb el previst en els seus estatuts socials, procedeixi a la substitució del membre del Consell d'Administració designat a proposta del grup municipal de CiU de l'Ajuntament de Lleida, Sr. Josep Tarragona i Montalvo, que serà substituït pel Sr. Isidre Gavín i Valls.

2n. Donar trasllat del present acord a la Presidència de la Junta General i a la secretaria de la Junta General i del Consell d'Administració de l'empresa mixta "Centre de Negocis i Convencions SA", als efectes legals i estatutaris previstos.
5.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, EL CEEI LLEIDA, L'AJUNTAMENT DE LLEIDA, EL CONSORCI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA PIMEC, PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE "FORÇA AUTÒNOMS"

Per unanimitat s'acorda aprovar la següent proposta d'Alcaldia:

Ratificar el conveni de col•laboració signat el passat dia 15 de gener entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, la fundació Centre Europeu d'Empreses i Innovació de Lleida (CEEI-Lleida), l'Ajuntament de Lleida, el Consorci de Promoció Econòmica de Lleida i la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), pel desenvolupament del projecte "Força autònoms".6.- RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA D'INICI D'EXPEDIENT PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA PAERIA AL MÈRIT CULTURAL O ARTÍSTIC A LA SRA. PEPITA CERVERA ALANDÍ

Per unanimitat s'acorda ratificar el decret d'Alcaldia de data 9-2-2010, que en la seva part dispositiva diu:

1r. Incoar un expedient contradictori per acreditar circumstancialment els mèrits concurrents en la Sra. PEPITA CERVERA ALANDÍ, per a la concessió al seu favor d'una Medalla de la Paeria al mèrit cultural o artístic.

2n. Nomenar a S.Sa. Montserrat Parra Albà, regidora instructora de l'expedient i al Sr. Lluís Sanmartín Baiget, secretari, per tal que procedeixin a la tramitació de l'expedient.7.- RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA D'INICI D'EXPEDIENT PER A LA CONCESSIÓ D'UNA MEDALLA DE LA PAERIA AL MÈRIT CULTURAL O ARTÍSTIC A LA SRA. MERCÈ MOR I CORBELLA

Per unanimitat s'acorda ratificar el decret d'Alcaldia de data 9-2-2010, que en la seva part dispositiva diu:

1r. Incoar un expedient contradictori per acreditar circumstancialment els mèrits concurrents en la Sra. MERCÈ MOR I CORBELLA, per a la concessió al seu favor d'una Medalla de la Paeria al mèrit cultural o artístic.

2n. Nomenar a S.Sa. Montserrat Parra Albà, regidora instructora de l'expedient i al Sr. Lluís Sanmartín Baiget, secretari, per tal que procedeixin a la tramitació de l'expedient.8.- RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA D'INICI D'EXPEDIENT PER A LA CONCESSIÓ D'UNA PLACA DE LA PAERIA AL MÈRIT CULTURAL O ARTÍSTIC AL CENTRE CULTURAL LLEIDATÀ DE DANSAIRES

Per unanimitat s'acorda ratificar el decret d'Alcaldia de data 9-2-2010, que en la seva part dispositiva diu:

1r. Incoar un expedient contradictori per acreditar circumstancialment els mèrits concurrents en el CENTRE CULTURAL LLEIDATÀ DE DANSAIRES, per a la concessió al seu favor d'una Placa de la Paeria al mèrit cultural o artístic.

2n. Nomenar a S.Sa. Montserrat Parra Albà, regidora instructora de l'expedient i al Sr. Lluís Sanmartín Baiget, secretari, per tal que procedeixin a la tramitació de l'expedient.9.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA D'INICI D'EXPEDIENT PER A LA CONCESSIÓ DE LA PLACA DE LA PAERIA AL MÈRIT CULTURAL O ARTÍSTIC AL CLUB DE VEHICLES HISTÒRICS DE LLEIDA

Per unanimitat s'acorda ratificar el decret d'Alcaldia de data 9-2-2010, que en la seva part dispositiva diu:

1r. Incoar un expedient contradictori per acreditar circumstancialment els mèrits concurrents en el CLUB DE VEHICLES HISTÒRICS DE LLEIDA, per a la concessió al seu favor d'una Placa de la Paeria al mèrit cultural o artístic.

2n. Nomenar a S.Sa. Montserrat Parra Albà, regidora instructora de l'expedient i al Sr. Lluís Sanmartín Baiget, secretari, per tal que procedeixin a la tramitació de l'expedient.10.- AUTORITZAR COMPATIBILITAT SOL•LICITADA PER LA SRA. EMÍLIA CORONA CALVET

Vista la proposta del cap de Servei de Recursos Humans, per unanimitat s'acorda:

Autoritzar a la Sra. Emília Corona Calvet (9003), cap de Secció de Joventut, per exercir un segon lloc de treball com a professora associada a la Facultat de Lletres, de la Universitat de Lleida, amb una jornada laboral de 4 hores setmanals.

En el supòsit que hi hagi una modificació en la seva activitat, ja sigui en el temps de durada o en el contingut, s'haurà de comunicar al Servei de Recursos Humans.11.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D'EDIFICIS, LOCALS I INSTAL•LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

Vista la proposta de la presidenta de la Comissió d'Economia, amb 21 vots a favor dels grups municipals del PSC, PP, ERC, ICV-EUiA i del regidor no adscrit i 6 abstencions del Grup Municipal de CiU, s'acorda:

1r.- Aprovar el Plec Clàusules Administratives Particulars que han de regir el procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació relatiu al contracte de serveis de neteja i manteniment d'edificis, locals i instal•lacions de l'Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms, amb un pressupost de 6.508.474,58 euros + 1.171.525,42.euros d'IVA, (Total: 7.680.000,00 euros), que complementa el Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis, de treballs específics i concrets, no habituals, i de subministres, aprovat inicialment segons acord de Ple de data 25 d'octubre de 1995 i publicat en el DOGC núm. 2139 de 5 de desembre de 1995 i en el BOP de Lleida núm. 28 de 2 de març de 1996, interpretat d'acord a la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.

2n.- Autoritzar la despesa de l'esment contracte per un import de 7.680.000,00 euros IVA inclòs.

3r.- Iniciar procediment licitatori, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d'adjudicació, d'acord amb allò establert a l'art. 126 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

4t.- Delegar de forma expressa a la Junta de Govern Local o a l'Alcaldia tots els actes de desenvolupament o execució del present acord incloent l'adjudicació, formalització del contracte i altres.12.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L'ANY 2010 DE LES DIFERENTS LÍNIES SUBVENCIONADORES DE LA REGIDORIA DE SERVEIS PERSONALS I SALUT PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

Vista la proposta del gerent de Serveis a les Persones, per unanimitat s'acorda:

1r. Aprovar la convocatòria pública de línies subvencionadores de la regidoria de Serveis Personals i Salut Pública per a l'any 2010 que tindran un termini de presentació de sol•licituds d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

1. Ajuts a projectes adreçats a la Gent Gran : 22.000 euros amb càrrec a la partida 05-2310-489.01

2. Ajuts a projectes de prevenció de les situacions de risc de la infància : 16.500 euros amb càrrec a la partida 05-2310-489.01

3. Ajuts a projectes d'atenció a les persones amb discapacitats i/o dependència: 12.000 euros amb càrrec a la partida 05-2310-489.01

4. Ajuts a projectes de prevenció i reinserció en drogodependència: 7.500 euros amb càrrec a la partida 05-2310-489.01

5. Ajuts a projectes per a la inclusió de persones i col•lectius en situació de vulnerabilitat social: 21.800 euros amb càrrec a la partida 05-2310-489.01

6 Ajuts a projectes de promoció i protecció de la salut i sensibilització en vers la salut pública: 13.903,81 euros amb càrrec a la partida 05-3130-489.01


2n. Aprovar el nomenament de l'Òrgan Instructor de les línies subvencionadores de Serveis Personals i Salut Pública en la persona de la regidora Sra. Mª. Rosa Ball Papiol.

3r. Aprovar el nomenament dels membres que formen la Comissió Avaluadora de les línies subvencionadores de Serveis Personals i Salut Pública:
La comissió avaluadora estarà formada per:
Sr. Carles Alsinet i Mora Gerent de Serveis a les Persones
Sra. Marta Feixa Pàmpols Cap de Serveis de Programes especialitzats
Sra. Mercè Tor Palau Cap de Secció de Salut Pública
Sra. Pilar Planella de Rubinat Cap de UT de Gent Gran
Sra. Lluisa Conejos Ara Cap de UT de Drogodependència
Sra. Aida Cereijo Reche Responsable l'Àrea persones amb Discapacitats
Sr. Joan Canut Roig Cap de UT lluita Contra la Pobresa i Exclusió Social
Sra. Isabel Prat Corretge Cap de UT d`infància

Es delega expressament en la Junta de govern local i en l'Alcaldia (indistintament) la resolució de qualsevol al•legació o reclamació en relació a l'adopció de les mesures pertinent en relació a una eventual modificació en el termini de presentació de sol•licituds.13.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE LLEIDA, RELATIU AL SERVEI DE PUNT DE TROBADA DE LLEIDA I COMARQUES

Vista la proposta de la cap UT Infància i Adolescència, per unanimitat s'acorda:

Aprovar el conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Lleida i el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, relatiu al Servei de Punt de Trobada de Lleida i comarques de Lleida per a la cessió compartida del local situat al c/ Pleyan de Porta s/n de Lleida.14.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA I EL GRUP DE TEATRE EL CELLER D’ESPECTACLES PER A LA CESSIÓ D'ÚS D'UN LOCAL PEL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT

Vista la proposta del cap de la UT Infància i Adolescència, per unanimitat s'acorda:

Aprovar el conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Lleida i l'Assocaició El Celler d'espectacles per a la cessió del local situat al c/ Músic Vivaldi, 27 baixos, per al desenvolupament de les activitats pròpies de l'Associació.15.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L'ANY 2010 DE LA LÍNEA SUBVENCIONADORA DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

Vista la proposta del gerent de Serveis a les Persones, per unanimitat s'acorda:

1r. Aprovar la convocatòria pública de línies subvencionadores de la regidoria de Joventut per a l'any 2010 que tindran un termini de presentació de sol•licituds d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Línia 13: Ajuts a projectes adreçats a entitats juvenils: 15.300 euros, amb càrrec a la partida 05.2322.489,01

2n. Aprovar el nomenament de l'Òrgan Instructor de la línia subvencionadora de la Regidoria de Joventut en la persona del regidor Sr. Oriol Yuguero i Torres.

3r. Aprovar el nomenament dels membres que formen la Comissió Avaluadora de la línia subvencionadora de la Regidoria de Joventut:

La Comissió Avaluadora està porfada per:
Sr. Carles Alsinet i Mora Gerent de Serveis a les persones
Sra. Emília Corona Calvet Cap de Secció de Joventut
Sra. Elena Aranda Dolcet Cap UT d'Associacionisme i Participació Juvenil
Sra. Gemma Domingo Llobet Cap UT d'Informació Juvenil
Sr. Juanjo Rodríguez Ruiz Cap UT de Lleure i Cultura Juvenil

Es delega expressament en la Junta de govern local i en l'Alcaldia (indistintament) la resolució de qualsevol al•legació o reclamació en relació a l'adopció de les mesures pertinents en relació a una eventual modificació en el termini de presentació de sol•licituds.16.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L'ANY 2010 DE LES DIFERENTS LÍNIES SUBVENCIONADORES DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

Vista la proposta del gerent de Serveis a les Persones, per unanimitat s'acorda:

1r. Aprovar la convocatòria pública de línies subvencionadores de la regidoria de Participació Ciutadana per a l'any 2010 que tindran un termini de presentació de sol•licituds d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

1. Ajuts a projectes d'entitats veïnals : 183.300 euros amb càrrec a la partida 05-9240-489.01; 50.000 euros amb càrrec a la partida 79-3340-489.00; 3.000 euros amb càrrec a la partida 05-2310-489.01; 17.180 euros amb càrrec a la partida 05-3400-489.01

2. Ajuts a projectes de cases regionals (comunitats de l'exterior) : 40.050 euros amb càrrec a la partida 05-9240-489.01

2n. Aprovar el nomenament de l'Òrgan Instructor de les línies subvencionadores de Participació Ciutadana en la persona del regidor Sr. Joan Gómez López.

3r. Aprovar el nomenament dels membres que formen la Comissió Avaluadora de les línies subvencionadores de Participació Ciutadana:

La comissió avaluadora estarà formada per:

Ajuts a projectes d'entitats veïnals:
Sr. Josep Pons i Camps Cap d'Acció Participativa
Sr. Paco Colomina Jordana Cap UT d'Admin. i Gestió de Centres Cívics
i 2 representants de la FAV

Ajuts a projectes de cases regionals:
Sr. Josep Pons i Camps Cap d'Acció Participativa
Sra. Núria Domenech Rates Cap de UT de Participació Ciutadana
i 1 representant de la Federació de Cases Regionals

Es delega expressament en la Junta de govern local i en l'Alcaldia (indistintament) la resolució de qualsevol al•legació o reclamació en relació a l'adopció de les mesures pertinent en relació a una eventual modificació en el termini de presentació de sol•licituds.17.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L'ANY 2010 DE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS A PROJECTES D'EMERGÈNCIA I ACCIÓ HUMANITÀRIA DE LA REGIDORIA DE DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

Vista la proposta de la tècnica en Cooperació Internacional, per unanimitat s'acorda:

1r. Aprovar la convocatòria pública de la línia subvencionadora per a la concessió d'ajuts a projectes d'emergència i acció humanitària 2010 de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració de l'Ajuntament de Lleida, amb un total de 24.000 euros amb càrrec a la partida 05.2323.490.00.

2n. Aprovar el nomenament de l'Òrgan Instructor de les línies subvencionadores de Drets Civils, Cooperació i Immigració en la persona de la regidora Sra. M. Rosa Ball Papiol.

3r. Es delega expressament en la Junta de govern local i en l'Alcaldia (indistintament) la resolució de qualsevol al•legació o reclamació en relació a l'adopció de les mesures pertinent en relació a una eventual modificació en el termini de presentació de sol•licituds.18.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS DE DONES AMB PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA PER A L'ANY 2010

Vista la proposta del gerent de Serveis a les Persones, per unanimitat s'acorda:

1r. Aprovar les bases i la convocatòria pública de l'esmentada línia subvencionadora per a l'any 2010 que tindran un termini de presentació de sol•licituds d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

2n. L'import global dels ajuts compresos en la present convocatòria per a l'any 2010, serà de 12.000 euros, a càrrec de la partida 05.2324.489.01. Les convocatòries d'anys posteriors fixaran les quantitats de dotació corresponents, segons els previst en cadascun dels pressupostos municipals

3r. Aprovar el nomenament de l'Òrgan Instructor de la línia subvencionadora de la regidoria de Polítiques d'Igualtat en la persona de la regidora Sra. Neus Brocal Mañas.

4t. Aprovar la composició de la Comissió Avaluadora, integrada per:

Sr. Carles Alsinet Mora. Gerent de Serveis a les Persones,
Sra. Sílvia Puertas Novau. Cap Unitat Tècnica de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat
Una persona en representació del moviment associatiu de dones del municipi de Lleida

Es delega expressament en la Junta de govern local i en l'Alcaldia (indistintament) la resolució de qualsevol al•legació o reclamació en relació a l'adopció de les mesures pertinent i en relació a una eventual modificació en el termini de presentació de sol•licituds19.- APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE LA "IV BECA DE RECERCA CRISTINA DE PIZAN". CONVOCATÒRIA 2010

Vista la proposta del gerent de Serveis a les Persones, per unanimitat s'acorda:

1r. Aprovar les bases específiques de la VI Beca de Recerca Cistina de Pizan.

2n. Aprovar la convocatòria de la VI Beca de Recerca Cristina de Pizan, amb un import total de 9.000 euros.20.- APROVACIÓ DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA DEL "IV PREMI MILA DE PERIODISME PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE A LLEIDA". CONVOCATÒRIA 2010

Vista la proposta del gerent de Serveis a les Persones, per unanimitat s'acorda:

1r. Aprovar les bases específiques del IV Premi Mila de Periodisme per a la igualtat de gèner a Lleida.

2n. Aprovar la convocatòria del IV Premi Mila de Periodisme per a la igualtat de gènere a Lleida, amb un import total de 6.000 euros.21.- RATIFICACIÓ CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA, L'AJUNTAMENT DE SUDANELL I L'EMPRESA AIGÜES DE LLEIDA PER A LA CONCERTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE EN EL MUNICIPI DE SUDANELL

Per unanimitat s'acorda aprovar la següent proposta de l'Oficialia Major:


Ratificar el conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Lleida, l'Ajuntament de Sudanell i Aigües de Lleida per a la concertació del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Sudanell.22.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA AL SISTEMA CENTRAL D'ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE GESTIONA LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS

Per unanimitat s'acorda aprovar la següent proposta de l'Oficialia Major:

1r. Sol•licitar l'adhesió de l'ajuntament de LLEIDA al sistema central d'adquisicions que gestiona la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

2n. Aprovar la signatura d'un conveni de col•laboració amb la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, amb l'objecte esmentat i aprovar el clausulat del mateix, que consta a l'expedient.

3r. Fer extensible la possibilitat de la seva utilització als organismes autònoms, entitats de dret públic, empreses públiques i fundacions amb participació majoritària de la corporació local, prèvia comunicació a la Comissió Central de Subministraments.
4t. Facultar l'Alcalde per procedir a la firma del conveni i de tots els documents necessaris per a l'execució d'aquest acord i perquè realitzi tots els tràmits que calguin per a la seva efectivitat.

5è. Trametre còpia de l'acord i conveni, un cop estigui signat, a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions tal com preveu l'art. 309 del ROAS i notificar-lo a qui resulti interessat.23.- RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PGL EN RELACIÓ AMB ELS LÍMITS I A LES CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ EN L'ÀMBIT DEL SECTOR SUR 20

Vista la proposta del coordinador de Planificació Urbanística i Habitatge de data 17 de febrer dde 2010, per unanimitat dels 27 regidors que composen la corporació, s'acorda:

1r. Ratificar l'APROVACIÓ PROVISIONAL de la modificació puntual del Pla general de Lleida en relació amb els límits i a les condicions de l'edificació en l'àmbit del sector SUR 20 amb la rectificació de la superfície destinada a sistema general i sistema local d'equipament comunitari.

2n. Traslladar l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida per a l'aprovació definitiva del conseller de PTOP d'acord amb el que preveu l'art. 77 de la Llei d'urbanisme.
24.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PGL PEL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA, DE ZONA 12AFR A EQUIPAMENT COMUNITARI DE LA PARCEL.LA SITUADA AL C/ MANUEL CARRASCO FORMIGUERA, 18, AL SECTOR SUR 6 "AUBARÉS"

Vista la proposta del coordinador de Planificació Urbanística i Habitatge de data16 de febrer de 2010, per unanimitat dels 27 regidors que composen la corporació, s'acorda:

1r. APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de qualificació urbanística, de zona 12AFR a equipament comunitari, de la parcel•la situada al carrer Manuel Carrasco Formiguera, núm. 18, al sector SUR 6 "Aubarés" de Lleida.

2n. Demanar informe a la Direcció General de Promoció de l'Habitatge de la Generalitat.

3r. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes.

4t. Publicar l'acord al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al web de la Paeria i al tauler d'edictes municipal.25.- INFORME SOBRE L'AVANÇ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ DEL SUR 41

Vista la proposta del coordinador de Planificació Urbanística i Habitatge de data 18 de febrer de 2010, per unanimitat dels 27 regidors que composen la corporació, s'acorda:

1r. EMETRE INFORME sobre l'Avanç del Pla parcial de delimitació del sector SUR 41, de Lleida, promogut per Activitat Industrial Lleidatana, SL en el sentit que per tal de procedir a l'aprovació inicial, caldrà aportar nova documentació que incorpori els aspectes detallats en l'apartat de Consideracions.

2n. Traslladar l'expedient juntament amb aquest informe a la Comissió d'Urbanisme als efectes de tramitar la consulta prevista a l'art. 73.2 de la Llei d'Urbanisme.

3r. Notificar l'acord als interessats.26.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PGL EN L'AMBIT DEL SECTOR SUR 7, PER AJUST DEL LÍMIT DE L'ÀMBIT, PER L'AUGMENT DE LA DENSITAT PER HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA I ARTICLE 198 DE LES NNUU I ANNEX II DEL PLA GENERAL

Vista la proposta del coordinador de Planificació Urbanística i Habitatge de data 18 de febrer de 2010, amb 25 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, ERC, ICV-EUi A i del regidor no adscrit i 2 abstencions del Grup del PP, que representa el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació, s'acorda:

1r. APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida en l'àmbit del sector SUR 7, per a l'ajust del límit de l'àmbit i l'augment de densitat destinat a habitatges amb protecció pública i l'article 198 de les NNUU i l'Annex II del Pla General.

2n. Demanar informe a la Direcció General de Promoció de l'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge i al Servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida.

3r. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes.

4t. Publicar l'acord al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al web de la Paeria i al tauler d'edictes municipal.27.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA EN RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DE L'ÚS COMERCIAL (ARTS. 88, 89, 120, 147, 163, 176, 177, 201, 202, DT11, DT12, D13 I ANNEX 2)

Vista la proposta del coordinador de Planificació Urbanística i Habitatge de data 17 de febrer de 2010, amb 16 vots a favor del Grup Municipal del PSC i del regidor no adscrit i 11 abstencions dels grups de CiU, PP, ERC i ICV-EUiA, que representa el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació, s'acorda:

1r. APROVAR INICIALMENT la Modificació Pla general d'ordenació urbana de Lleida en relació amb la regulació de l'ús comercial (articles 88, 89,120, 147, 163, 176, 177, 201, 202, DT11, DT12, DA13 i Annex II).

2n. Demanar informe a la Direcció General de Comerç del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat.

3r. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes.

4t. Publicar l'acord al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al web de la Paeria i al tauler d'edictes municipal.28.- APROVACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA

Vista la proposta del coordinador de Planificació Urbanística i Habitatge de data16 de febrer de 12010, amb 16 vots a favor del Grup M. del PSC i del regidor no adscrit i 11 abstencions dels grups de CiU, PP, ERC i ICV-EUiA, que representa el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació, s'acorda:

1r. APROVAR la Delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de Lleida, als efectes de l'article 8 del Decret llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials.

2n. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes. Cas que durant aquest termini no es presentin al•legacions, es traslladarà l'expedient a la Direcció General d'Urbanisme per a la seva aprovació.

3r. Publicar l'acord al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al web de la Paeria i al tauler d'edictes municipal.29.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA EN L'ÀMBIT DELS BLOCS MARIOLA - CARRER ROSSINYOL

Vista la proposta del coordinador de Planificació Urbanística i Habitatge de data 17 de febrer de 2010, per unanimitat dels 27 regidors que composen la corporació, s'acorda:

1r. APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit dels Blocs Mariola i del carrer Rossinyol.

2n. Demanar informe a la Direcció General de Promoció de l'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

3r. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes.

4t. Publicar l'acord al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al web de la Paeria i al tauler d'edictes municipal.30.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES DEL 8 DE MARÇ DE 2010: "100 ANYS FENT POSSIBLE LA IGUALTAT"

Per part del senyor alcalde es dóna lectura al següent manifest que compta amb la conformitat de la totalitat dels membres de la Corporació:

"Avui, 8 de març de 2010, commemorem el Dia Internacional de les Dones. I aquest any ho fem de forma especial. Recordem que fa 100 anys Clara Zetkin va llançar la proposta d'aquesta celebració amb l'objectiu de promoure el sufragi universal femení, i la pau i la llibertat per a tothom.

En aquest 100 anys, milions de dones dels cinc continents s'han unit i han lluitat incansablement per reivindicar drets de ciutadania històricament negats a les dones.

I s'han aconseguit veritables avenços per a les nostres societats que, en la mesura que esdevenen més igualitàries, són també més democràtiques i justes. Però són encara molts, i molt importants, els reptes que ens queden per assolir.

Avui, en un context de crisi econòmica i financera mundial, que afecta molt especialment les dones, és molt important seguir treballant per a la igualtat de dones i homes i seguir reivindicant la seva presència en tots els espais de la vida.

És per això que

a) reivindiquem adoptar mesures positives per tal d'afavorir;
- el seu accés a un lloc de treball, a l'habitatge digne i a la capacitació professional;
- la no discriminació salarial i un salari just que els permeti fer front a les seves responsabilitats familiars; i,
- l'eliminació de la bretxa digital que els limita l'accés a la informació i a la participació social.
b) reivindiquem programes específics per a totes aquelles dones en situació de vulnerabilitat:
- les dones grans amb discapacitats, les vídues, les aturades amb responsabilitats familiars a càrrec, les dones migrades amb dificultats d'integració, les víctimes de violència, o les malaltes de sida.
c) reivindiquem que es prenguin en consideració les aportacions de les dones en l'exercici del poder polític:
- les mesures encaminades a la conciliació dels temps de treball, familiar, personal i d'oci ;
- les mesures per afavorir la coresponsabilitat d'homes i dones en les tasques domèstiques i de cura d'infants i persones grans dependents per tal que no siguin les dones qui carreguin amb tot el pes de la responsabilitat; i,
- l'ordenació de territoris, pobles i ciutats que tingui en compte les necessitats de les persones pel que fa a la mobilitat: accés als serveis públics, desplaçaments al lloc de treball; o pel que fa a la seguretat.

Avui també, davant la situació de violència i abús sexual que pateixen les nenes i les dones de tot el món, especialment en els llocs de conflicte armat:
- reivindiquem que parin les guerres i que es protegeixin nenes i dones que en són les víctimes innocents.
- Reivindiquem que es persegueixi aquelles que trafiquen amb dones per explotar-les sexualment.

En definitiva, en un dia com avui, volem expressar la nostra confiança en els avenços socials per tal que la tan desitjada igualtat entre dones i homes sigui una realitat aconseguida al 100% a mig termini. Però també volem expressar el nostre compromís de continuar lluitant per a la igualtat de drets i d'oportunitats; per tal que la nostra sigui una societat més justa i més democràtica".31.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT, SR. ZAPATER, PROPOSANT LA CANDIDATURA "CATALANO-ARAGONESA: PIRINEUS" PER ALS JOCS OLÍMPICS D'HIVERN DE L'ANY 2022

Amb 1 vot a favor del regidor no adscrit i 26 vots en contra dels grups municipals del PSC, CiU, PP, ERC i ICV-EUiA, s'acorda rebutjar la següent moció presentada pel regidors no adscrit Sr. Zapater:

1r. Instar a l'Ajuntament de Lleida i, en el seu nom el Paer en Cap, a realitzar totes les gestions de caire oficial i els tràmits burocràtico-administratius corresponents per tal d'unificar les dues candidatures, actualment en marxa, i aconseguir-ne una sola amb la denominació, provisional, de:
"CANDIDATURA CATALANO-ARAGONESA: PIRINEUS"
(com subnom podria ser:
PIRINEUS: LLEIDA-BARCELONA-JACA-SARAGOSSA o
PIRINEUS: JACA-SARAGOSSA-LLEIDA-BARCELONA)

2n. Amb posterioritat a la presentació conjunta d'aquesta Candidatura unitària catalana-aragonesa, sota la marca de denominació conjunta PIRINEUS, es tractarien els temes corresponents a la realització dels actes oficials, com són la cerimònia d'inauguració, que es podria realitzar a Lleida, i la cerimònia de cloenda i comiat, que es podria realitzar a Zaragoza. Altres actes de caire oficial podrien tenir en la tercera ciutat, Barcelona.

3r. Com és natural també, en sendes reunions es tractarien els temes de la utilització compartida de les pistes de ski pirinenques, de manera que les diferents competicions olímpiques es poguessin realitzar a Jaca i al Pirineu aragonés, al Pirineu lleidatà i, a les estacions del Pirineu barcelonés.

4t. Comunicar tots aquests acords a: l'Ajuntament de Jaca, a l'Ajuntament de Zaragoza, a l'Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Lleida, a la Diputació de Barcelona, a la Diputación General de Aragón, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Consejo Superior de Deportes, al Comité Olímpico Español i al Comité Olímpico Internacional.32.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT, SR. ZAPATER, PROPOSANT UN CONCURS D'IDEES RELATIU A LA FUTURA REHABILITACIÓ DEL PALAU DE VIDRE

Amb 1 vot a favor del regidor no adscrit, 24 vots en contra dels grups del PSC, CiU, PP i ICV-EUiA i 2 abstencions del Grup d'ERC, s'acorda rebutjar la següent moció presentada pel regidor no adscrit Sr. Zapater:

1r. Que l'Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, posi en marxa un CONCURS D'IDEES per tal que totes les lleidatanes i lleidatans puguin manifestar-se obertament i amb tota llibertat sobre la futura rehabilitació del Palau de Vidre.

2n. Que, una vegada recollides totes les propostes que es presentin, l'Ajuntament decideixi quin és el millor PROJECTE DE REHABILITACIÓ.

3r. Que l'Ajuntament de Lleida destini la partida pressupostària correspoennt, dintre dels Pressupostos de l'any 2011, per tal que aquesta Rehabilitació sigui una realitat el més aviat possible.33.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA PROPOSANT ELABORAR UN PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL PER ÀREES URBANES D'ATENCIÓ ESPECIAL PER AL BARRI DE MAGRANERS

Amb 9 vots a favor dels grups municipals d'ICV-EUiA, CiU i PP, 15 vots en contra del Grup Municipal del PSC i 3 abstencions del Grup Municipal d'ERC i del regidor no adscrit Sr. Zapater, s'acorda rebutjar la següent moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA:

1. Elaborar un Projecte d'Intervenció Integral per a àrees urbanes d'atenció especial que tingui com a objectiu el barri de Magraners

2. Obrir -a l'efecte de dur a terme l'acord 1- un procés participatiu al barri de Magraners que permeti als seus habitants, tant a títol individual com en nom i representació de la diversitat d'entitats (cíviques, culturals, esportives, econòmiques, etc.), col•laborar amb l'ajuntament per tal de redactar una proposta d'Intervenció Integral que s'ajusti tant a les demandes com a les necessitats de la zona.34.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC I DEL PSC EN LA QUAL S'INSTA L'ESTAT ESPANYOL A CANCEL•LAR IMMEDIATAMENT EL DEUTE EXTERN QUE TÉ CONTRET HAITÍ, PEL TERRATRÈMOL DEL 12 DE GENER DE 2010

Per unanimitat s'acorda aprovar la següent moció presentada pels grus municipals d'ERC i PSC:

1r.- Demanar al Govern espanyol que prengui en consideració les següents demandes:

- La cancel•lació total i immediata del 100% del deute extern que encara reclama a Haití, sense cap tipus de contra prestació, tal i com també li sol•licita la comunitat internacional.

- Realitzar una auditoria del deute extern que reclama a Haití per tal d'aclarir l'origen d'aquest deute.

- Que les ajudes que destini a Haití siguin donacions no reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de crèdits FAD (Fons d'Ajuda al Desenvolupament), crèdits a l'exportació lligats a la contractació de béns i serveis a empreses espanyoles amb unes condicions per sota de les del mercat.

- Que les ajudes que destini a Haití no siguin militaritzades; és a dir, que s'atorguin només mitjançant les administracions públiques civils i organitzacions i moviments de la societat civil organitzada.

2n.- Reclamar al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta la presidència de torn a la Unió Europea, insti a la comunitat internacional, a cancel•lar el 100% del deute que se li reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contra prestació. De la mateixa manera, que tota l'ajuda internacional sigui en forma de donació no reemborsable, no condicionada i de manera no militaritzada. Especialment, sol•licitem que s'insti ja al Fons Monetari Internacional a reconvertir el crèdit de 100 milions de dòlars al que s'ha compromès, en una donación no reemborsable i no condicionada.

3r.- Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Secretaria d'Afers Exteriors del Departament de la Vicepresidència; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a l'Observatori del Deute en la Globalització i a la Coordinadora d'ONGD's i aMS de Lleida.
35.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA RELATIVA AL PLA DE MILLORA DELS CAMPS ELISIS. DIVERSOS ACORDS

Vista la moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA, s'acorda tractar separadament els quatre punts de la mateixa, quedant les votacions de la manera següent:

Amb 11 vots a favor dels grups d'ICV-EUiA, CiU, PP i ERC; 15 vots en contra del Grup Municipal del PSC i l'abstenció del regidor no adscrit, s'acorda rebutjar el primer punt següent:

"1r. Iniciar els treballs pertinents perquè es recuperi el funcionament correcte de la font de la Sirena dels Camps Elisis. Fer, alhora, un estudi econòmic i tècnic per tal d'avaluar la pertinença i el cost de la recuperació de les altres. Termini d'execució: abans de final d'any".

Amb 9 vots a favor dels grups d'ICV-EUiA, CiU i PP; 15 vots en contra del Grup Municipal del PSC i 3 abstencions del Grup Municipal d'ERC i del regidor no adscrit, s'acorda rebutjar el primer punt següent:

"2n. Iniciar els estudis i treballs pertinents perquè l'espai obert dels Camps disposi de suficients preses de corrent protegides, de suficients preses d'aigua (una per parcel•la), de desguassos i de serveis de lavabos suficients perquè puguin proporcionar un servei de qualitat durant els actes populars que es celebren al recinte. Termini d'execució: abans de les festes de maig d'enguany".

Amb 9 vots a favor dels grups d'ICV-EUiA, CiU i PP; 16 vots en contra del Grup Municipal del PSC i del regidor no adscrit i 2 abstencions del Grup Municipal d'ERC, s'acorda rebutjar el primer punt següent:

"3r. Iniciar els estudis pertinents, tècnics i econòmics, per determinar la viabilitat del Palau de Vidre dels Camps Elisis. Un cop disposem d'aquests, l'Ajuntament de Lleida es compromet a obrir un procés participatiu on la ciutadania es pugui pronunciar sobre la possibilitat de reconvertir l'espai en un estany, com originàriament va ser, o en tot cas determinar nous usos pel mateix. Els estudis tècnics de viabilitat hauran de donar-se a conèixer durant el present any 2010".

Amb 9 vots a favor dels grups d'ICV-EUiA, CiU i PP; 16 vots en contra del Grup Municipal del PSC i del regidor no adscrit i 2 abstencions del Grup Municipal d'ERC, s'acorda rebutjar el primer punt següent:

"4. Iniciar els estudis pertinents, tècnics i econòmics, que condueixin a l'aixecament d'un espai cobert almenys de la mateixa mida que el que actualment ofereix el Pavelló Blau, estudis que inclouran també els d'una eventual reparació i millora d'aquest. Termini: abans de les festes de maig d'enguany".36.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A L’HORARI D'ACOLLIDA PER ALS NENS/ES MATRICULATS A LES EEBB MUNICIPALS

Amb 2 vots a favor del Grup Municipal del PP i 25 vots en contra dels grups del PSC, CiU, ERC, ICV-EUiA i del regidor no adscrit, s'acorda rebutjar la següent proposta de moció presentada pel Grup Municipal del PP:

1r. Amb l'objectiu de compatibilitzar la vida laboral amb la vida familiar, l'Ajuntament de Lleida modificarà a partir del proper curs 2010-2011 el servei d'acollida per als nens/es matriculats a les Escoles Bressol Municipals que disposaran d'un horari d'acollida matinal de 7:30 a 8:30 h. i de 16:30 a 19:00 h.

2n. La posada en marxa d'aquest servei estarà en funció del nombre de les famílies que el sol•licitin a cada escola, tant en el moment de formalitzar la matrícula com quan es confirmi la plaça. A partir d'un mínim de 8 sol•licituds de direcció de l'IME garantirà aquest servei.

3r. Com a criteri pedagògic tenint en compte l'edat dels infants es recomanarà a les famílies fer ús únicament d'aquest servei durant el matí o la tarda.

<< Tornar

L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter eminentment informatiu. De conformitat amb les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació administrativa expedida per la Secretaria de la corporació o funcionari autoritzat a tal efecte.

Els ordres dels dies es publiquen el dia previ a la celebració del ple


© Ajuntament de Lleida | Centro de privacidad
Accesibilidad
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.