Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

Constitució del Consell Assessor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Data de publicació: 10/7/2012

El formen 16 membres representen les institucions, estaments i col·legis professionals de l’àmbit urbanístic, econòmic, industrial i empresarial de la ciutat com a òrgan d’informació, debat i proposta sobre el Pla

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de la 1a tinent d’alcalde i regidora d’Urbanisme, Mobilitat, Via Pública, Concessions i Oficina d’Atenció Ciutadana, Marta Camps, ha presidit aquest dimarts la constitució del Consell Assessor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que ha d’entrar en vigor a partir del 2015 i que substitueix l’anterior del 1995.

El Consell Assessor forma part dels òrgans previstos en el Programa de Participació Ciutadana del POUM, juntament amb la Mesa de Participació Ciutadana i la Mesa dels grups polítics, que són òrgans d’informació, debat i proposta sobre el Pla. En aquest sentit, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha explicat que el Consell Assessor, que està format per 16 membres que representen les institucions, estaments i col·legis professionals de l’àmbit urbanístic, haurà de proposar mesures i actuacions per incloure-les en el Programa de Participació Ciutadana. (arxiu de so 1)

Així mateix, aquest òrgan formularà i plantejarà criteris d’ordenació, alhora que considerarà les propostes del planejament per garantir els objectius del desenvolupament urbanístic sostenible, així com opinar sobre les possibles al·legacions que es presentin al Pla. Els membres del Consell Assessor del POUM són:   • Carme Bellet Sanfeliu - Geògrafa, Departament de Geografia i Sociologia de la UdL

 • Roberto FernándezDíaz - Rector de la Universitat de Lleida

 • Montserrat Giné Macià- Presidenta de la demarcació de Lleida del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya

 • Xesús B. González - President de la Comissió Gestora de CCOO de les Terres de Lleida

 • Joaquim Llop Ribalta- Delegat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya a Lleida

 • Josep Maria LlopTorné– Arquitecte

 • Ramon Morell Rosell- Economista, Departament de Geografia i Sociologia de la UdL

 • Antoni Palau – Ambientalista, Departament Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL

 • Rosa Palau Teixidó - Secretària General de la UGT Terres de Lleida

 • Josep Maria Puigdemasa Hospital– Arquitecte

 • Montserrat PujolTorrent  - Presidenta de l’Associació de Promotors-constructors d'Edificis de Lleida i comarques

 • Teresa Serentill Brescó- Directora de Serveis d’Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori de l’Ajuntament de Lleida

 • Joan SimóBurgués - President de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de les Terres de Lleida

 • Víctor Solanes Banlles - Delegat del Col·legi d’Enginyers d’Obres Públiques

 • Salvador SolsonaJové- President de la Comissió de l’Horta de la FAV de Lleida

 • Dolors TellaAlbareda - Directora dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat


En aquests moments, l’equip redactor, integrat pels serveis tècnics municipals, han iniciat els treballs de redacció de l‘Avanç del Pla, amb l’elaboració dels documents d’informació i de diagnosi, i determinar els criteris i els objectius del futur Pla.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Lleida ha encarregat l’elaboració de la documentació mediambiental del Pla d’Ordenació Urbanística, per un import global de 108.324 euros que es distribuiran en quatre anualitats (2012-2015).

Aquests treballs han d’abastar la totalitat del contingut mediambiental del Pla, és a dir, una memòria ambiental, un informe de sostenibilitat ambiental i un informe de sostenibilitat preliminar, que ha de contenir els estudis pròpiament mediambientals del territori de Lleida i altres estudis específics vinculats, com són: estudi hidrològic, estudi geològic i edafològic, estudi del paisatge, estudi dels riscos naturals, estudi dels riscos d’inundació i estudi dels riscos tecnològics.

Aquests estudis complementen els altres 7 que la Paeria va encarregar a especialistes de la Universitat de Lleida de cara a la redacció del Pla. Aquests treballs, entre altres, són la base per redactar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal han de permetre tenir una diagnosi acurada de la situació actual de la ciutat, així com del seu àmbit territorial i abasten aspectes de projecció demogràfica i econòmica, d’anàlisi de la situació social i de les característiques del sòl no urbanitzable i una diagnosi específica de l’Horta de Lleida.

Horitzó 2015

El paer en cap ha destacat que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que ha d’entrar en vigor a partir del 2015, té l’objectiu principal d’adaptar el planejament urbanístic actual a la nova realitat social i econòmica de la ciutat, i introduir, també, els canvis normatius que s’han produint al llarg d’aquests darrers anys (arxiu de so 2). En línies generals, aquest serà un Pla més contingut que l’actual ja que es limitarà l’expansió de l’àmbit residencial, ajustant-lo a la demanda i a les necessitats reals que hi ha actualment, com són l’habitatge protegit, pisos més petits. Es pot avançar, en aquesta línia i en base al que s’ha edificat en els darrers anys a la ciutat, que es disposa de suficient sòl qualificat per poder construir en els propers anys, el que caldrà ara és repensar com es desenvolupen aquests sectors que ja són urbanitzables per optimitzar-los i donar sortida a les necessitats reals de la població. Per això aquest nou pla també prioritzarà la rehabilitació dels barris històrics, així com la qualitat i la regeneració urbana. En canvi, caldrà potenciar el sòl terciari, sobretot el comercial i l’industrial, especialment en el marc del teixit urbà i no en sector aïllats com es troba en el planejament actual.

A més, durant el procés d’elaboració i tramitació del Pla s’ha posat en marxa un procés de participació ciutadana, en el qual es calcula que hi participaran de forma directa en aquesta primera fase més de 300 persones representatives del sectors professionals, associacions ciutadanes i cíviques, a través de tallers i taules participatives i d’un consell assessor urbanístic amb quinze representants de la societat civil de reconegut prestigi. En aquest moment, d’acord amb el programa de participació, es troba a l’abast de tothom l’Enquesta de l’Avanç, que ha de servir per copsar la opinió de la ciutadania sobre els criteris del futur urbanístic de la ciutat.