Català Español English
La Paeria - Ajuntament de Lleida
Premi Smart People with Smart Ideas

Inici > Bases

Bases

Àmbit, objecte i finalitat del premi:

Ens movem en un entorn global i les idees no estan limitades més que per la capacitat humana de crear. Per tant, no existeix cap limitació d’abast, de comunicació ni d’àmbit en les candidatures.

El premi guardonava la millor idea entre totes les presentades que s’hagués convertit en un producte, servei o procés concret, aplicat en algun àmbit de la realitat.

No obstant això, el jurat podia considerar favorablement que la idea tingués un impacte en l’àmbit de la ciutat de Lleida o que l’haguessin dut a terme persones, empreses o entitats vinculades a aquesta ciutat o territori.

Aquesta idea s’havia de convertir en un producte, servei o procés concret aplicat en algun àmbit de la realitat, basant-se en l’ús de les noves tecnologies i serveis, i que afavoreixi un canvi de paradigma i una millora en el dia a dia de les persones, les empreses o la societat.

Beneficiaris del premi:

Les candidatures podien ser de persones físiques o jurídiques, empreses o entitats constituïdes jurídicament, ja fossin d'àmbit local, nacional o internacional.

Descripció del premi, dotació i requisits per a la participació:

 • Descripció del premi i dotació
  El premi va consistir en:
  • Un guardó simbòlic.
  • 5.000 euros, dedicats pel guardonat a un projecte o millora d’un projecte existent –propi o aliè i proposat pel guardonat– d’innovació, recerca, difusió tecnològica o canvi social. Aquest projecte havia de ser d’interès per a les administracions públiques o bé implicar una millora en els serveis públics o a les persones.

   Aquest projecte estava subjecte a la normativa que es recull en aquestes bases.

  L'accèssit atorgat va consistir en:
  • Un guardó simbòlic.
  • 3.000 euros, dedicats pel guardonat a un projecte o millora d’un projecte existent –propi o aliè i proposat pel guardonat– d’innovació, recerca, difusió tecnològica o canvi social. Aquest projecte havia de ser d’interès per a les administracions públiques o bé implicar una millora en els serveis públics o a les persones.

   Aquest projecte estava subjecte a la normativa que es recull en aquestes bases.


  L’Ajuntament de Lleida es reserva el dret d’utilitzar i difondre lliurement el nom, imatge i trajectòria professional del guardonats, logos de les empreses associades al premi, contingut i imatges dels projectes premiats i del lliurament de premis, així com dels projectes posats en marxa a partir del premi.

  El premi estava subjecte al tractament fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 • Requisits per a la participació
  La idea o projecte premiat havia de complir els requisit fixats en les bases; així mateix, s'havia de tractar d’una idea original i que no contravingués patents, drets d’autor, altres drets de tercers o lleis o normatives vigents.

La idea o projecte premiat havia d’haver-se dut a terme per una persona, empreses o entitats amb capacitat i condicions jurídiques adients per poder-ho fer.

Convocatòria i presentació de candidatures i model participatiu

 • La convocatòria
  La convocatòria la va realitzar l’organisme, comissió o junta competent de l’Ajuntament de Lleida i en ella es va determinar el període de presentació de candidatures.

 • La presentació de candidatures i model participatiu
  La presentació de les candidatures va ser lliure i oberta. Es va basar en l’ús de la xarxa i en el que anomenem “crowdproposal”, propostes fetes, sostingudes i seleccionades per les persones i entitats a través de la xarxa.

  Totes les persones, empreses i institucions van poder proposar-hi candidatures a través del servei en xarxa que l’Ajuntament de Lleida va habilitar a tal efecte. En aquesta proposta es va haver de raonar la candidatura i es van aportar les dades mínimes de contacte, especialment les adreces web que permetin valorar-la o mesurar-ne l’impacte.

  A través d’aquest servei en xarxa es va fer el procés de preselecció de forma participativa i oberta, on tothom podia donar suport a les candidatures que es van presentar.
 • La documentació
  En aquest servei web en xarxa es va especificar, també, els terminis i normes de presentació, conducta en la participació, suport i debat.

Criteris de valoració de les propostes

Els criteris que van fonamentar l’avaluació del jurat van ser:

 • La capacitat de convertir una idea en un producte, servei o procés concret aplicat en algun àmbit de la realitat, basant-se en l’ús de les noves tecnologies i serveis, i que aquesta idea afavoreixi un canvi de paradigma i una millora en el dia a dia de les persones.

 • La innovació, quan representi canvis i millores per a les persones, la societat i les empreses.

 • El reconeixement de l’activitat creativa i transformadora en un nou món global i en xarxa.

 • La capacitat multiplicadora de la idea, de forma que aquesta idea generi noves iniciatives, nous projectes i noves idees.

 • Un criteri de valoració a tenir en compte –possible i no exclusiu, llevat del cas de l’atorgament de l’accèssit– va ser que les idees i iniciatives tinguessin un impacte sobre les persones, la societat, l’entorn i el mercat més proper a la ciutat de Lleida, entre altres llocs.

 • Un altre criteri de valoració a tenir en compte –possible i no exclusiu, llevat del cas de l’atorgament de l’accèssit– va ser que les idees i iniciatives les duguessin a terme persones, empreses o entitats vinculades a la ciutat de Lleida o el seu territori proper.

Consideracions respecte als projectes posats en marxa a partir del premi

Tal com s’especifica en l’apartat de “Premi”, s’hi va destinar la quantitat de 5.000 euros, que el guardonat havia de dedicar a un projecte –propi o aliè–, d’innovació, recerca, difusió tecnològica o canvi social.

Aquests projectes havien de ser d’interès per a les administracions públiques o implicar una millora en els serveis públics o a les persones.

Aquests projectes es van considerar com una contractació de l’Ajuntament de Lleida d’aquests serveis, que van ser d’interès per a les administracions públiques o que van implicar una millora en els serveis públics o a les persones.

Aquestes contractacions van estar subjectes, com és preceptiu, a les lleis i normatives que fixen els contractes en el Sector Públic, amb les comprovacions i controls financers i d’intervenció corresponents, així com les retencions preceptives; també van estar subjectes al tractament fiscal vigent en cada moment. Els receptors d’aquestes contractacions havien de ser una persona física o jurídica que tingués la capacitat tècnica i jurídica per executar-la.

Els guanyadors, així com els receptors finals de les contractacions, van acceptar íntegrament aquestes bases. En el cas que un dels guanyadors no desitgés anar endavant amb el nou projecte que contemplava el premi, aquest fet implicava la renúncia total a la part econòmica del premi, i el guanyador no podia rebre cap altra compensació econòmica.

Els guanyadors, així com els receptors finals de les contractacions, havien d’informar regularment a l’Ajuntament de Lleida de l’evolució dels projectes posats en marxa a partir del premi per poder-ne fer difusió, conèixer-ne l’evolució i garantir-ne la realització i el compliment de les condicions contractuals i de les lleis i normatives vigents.

L’Ajuntament de Lleida es reserva el dret de fer ús i difondre lliurement el contingut i les imatges dels projectes contractats, incloent-hi la difusió dels logos i marques implicats.

Els guanyadors, així com els receptors finals de les contractacions, es van comprometre a fer esment d’aquest premi atorgat per l’Ajuntament de Lleida en la difusió que van fer del projecte.

Els drets d’autor, els continguts i les patents resultants possibles d’aquests projectes pertanyen als seus creadors. L’Ajuntament de Lleida es reserva l’ús lliure i gratuït d’aquestes patents, segons les condicions fixades en el contracte corresponent.

Els receptors finals de les contractacions es van comprometre a que els projectes contractats fossin originals i no vulneressin marques, patents, disposicions normatives ni drets de tercers.

Els receptors finals de les contractacions van ser responsables i van assumir íntegrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega que es pogués produir com a conseqüència de les reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment de normatives, manques de qualitat, danys a tercers, incompliment del contracte o altres obligacions.

Drets sobre la propietat intel·lectual i industrial

Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels projectes respectius.

Els treballs no es poden utilitzar ni distribuir sense el consentiment explícit de l’autor.

No obstant això, les persones participants, així com els receptors finals de les contractacions lligades a l’obtenció del premi, van atorgar de forma expressa el seu consentiment explícit per a l’ús i distribució de material divulgatiu dels treballs presentats en aquest concurs, tant per a les finalitats de l’organització i la celebració del concurs, com per a les actuacions divulgatives, presents o futures, que l’Ajuntament de Lleida consideri adequades.

Totes les persones participants, incloses les no guardonades, així com els receptors finals de les contractacions lligades a l’obtenció del premi, es van comprometre a que les propostes que van presentar fossin originals i que la cessió senyalada al paràgraf anterior no vulnerés disposicions normatives ni drets de terceres persones i que estiguessin lliures de càrregues, gravàmens i drets de tercers.

Les persones participants, així com els receptors finals de les contractacions lligades a l’obtenció del premi, van mantenir indemne en tot moment a l’Ajuntament de Lleida davant reclamacions de terceres persones i van ser responsables, assumint íntegrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega econòmica que es pogués derivar a favor de terceres persones com a conseqüència d’accions, reclamacions o conflictes com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.

Acceptació de termes i condicions

La participació en aquest concurs va suposar l’acceptació íntegra dels termes i condicions i la submissió expressa a les decisions interpretatives de les bases elaborades per l'Ajuntament de Lleida.

Cada participant, així com els receptors finals de les contractacions lligades a l’obtenció del premi, van autoritzar a l’Ajuntament de Lleida i a tots els integrants del jurat a utilitzar el seu nom i la seva imatge en el material publicitari relacionat amb el concurs, sense rebre’n cap contraprestació.

Els participants van declarar responsablement que els treballs i els seus continguts, aportats voluntàriament al concurs, no infringien drets de tercers.

Els participants, així com els receptors finals de les contractacions lligades a l’obtenció del premi, van ser responsables de les infraccions causades, o que es poguessin causar, sobre drets de tercers amb la participació dels treballs que van presentar o pels seus continguts, i havien d’indemnitzar als tercers i, si es donava el cas, als membres del tribunal qualificador que poguessin resultar afectats així com a l’Ajuntament de Lleida pels danys i perjudicis en què incorrin per l’incompliment de l’obligació abans descrita.© Ajuntament de Lleida | Avís legal | Accessibilitat
informatica@paeria.cat