Regidoria de Drets civils, Cooperació i Igualtat de l'Ajuntament de Lleida
La Paeria
                                               

 

El projecte

El projecte Teixint Nova Ciutadania s’inclou dins del Pla d’Actuació Municipal, 2009-11 de la Paeria on s’explicita com actuació la “3.3.Dinamització i consolidació d’entitats de persones nouvingudes, afavorint la creació de xarxes d’ajuda mútua i xarxes d’entitats per a potenciar la inclusió de les persones nouvingudes en la xarxa ciutadana.”

Les noves associacions tenen necessitats específiques que cal abordar per afavorir llur consolidació i incorporació al teixit associatiu de la ciutat.

Per això, des de l’Ajuntament es planteja la necessitat d’aprofundir en la capacitació de membres d’entitats de nous veïns i veïnes en la gestió associativa, en l’estructura interna i externa de les entitats, en l’organització d’activitats i execució de projectes. Això inclou la gestió interna, la presentació a convocatòries públiques, la realització de les activitats en funció dels recursos i el treball en xarxa i coordinat amb altres sectors associatius lleidatans.

Objectius

La perspectiva que orienta el projecte és el treball comunitari que es fonamenta en els següents objectius:

 • Reforçar la capacitat de gestió interna i actuació de les Associacions de persones migrades.
 • Cohesionar i establir una línia de treball comuna entre els diferents departaments de la Paeria que intervenen en aquesta temàtica. D’entrada Cooperació, Immigració i Drets Civils.
 • Promoure una major participació activa dels nous veïns i veïnes en el conjunt del teixit associatiu lleidatà, reforçant la seva estructura externa.
 • Actuacions:

  1. Diagnosi exhaustiva de les entitats, amb entrevistes on es va extreure informació sobre la base social, l’equip humà, les activitats, la comunicació, les fonts de finançament i les aliances, en aquest apartat es presenten les conclusions extretes per cada un dels ítems a analitzar.
  2. Entrevistes als departaments de l’Ajuntament de Lleida vinculats a les associacions de persones migrades.
  3. Actualització i ampliació de la base de dades.
  4. Mapes relacionals entre entitats.
  5. Creació d’un grup de treball format per diferents membres de les associacions de col·lectius migrats per tal de dinamitzar el teixit associatiu de persones migrades i per tractar les necessitats detectades en la diagnosi de les entrevistes. La finalitat del Grup de treball va ser elaborar una proposta (Pla d’actuació) per a enfortir les dinàmiques associatives del nou veïnat i elaborar una estratègia comú per al foment de la cohesió social a la nostra ciutat:
   1. Crear fòrums de reflexió i espais o xarxes de comunicació periòdiques. Organitzar de manera regular trobades d’associacions. Possibilitat de crear un espai de treball comú (Seguiment per part de l’administració local).
   2. Crear una comissió de treball o establir una persona responsable de la recerca de noves fonts d’ingressos dins de les mateixes associacions.
   3. Millorar l’accés a la informació. Crear xarxes de comunicació i invitació de les associacions en les seves activitats.
   4. Crear espais de difusió. Creació d’una base de dades de contactes de a) Crear una base de dades de contactes amb associacions i entitats en general. b) Crear una base de dades de contactes amb premsa, per tenir presencia en els mitjans de comunicació. c) Promoure la creació de pàgines web dins de las associacions.
   5. Potenciar la capacitació dels membres de les associacions per enfortir les capacitats d’acord amb els temes tractats.
   6. Trobada/Taller informatiu amb experts sobre la legislació d’estrangeria. Lectura i aplicació pràctica del nou reglament.
   7. Taller per treballar els rumors, prejudicis i estereotips sobre la població migrant.
   8. Potenciar la conscienciació i la sensibilització de la ciutadania de Lleida per al foment de la cohesió social.
   9. Realitzar actuacions inclusives per a fomentar la participació dels joves i les dones en les associacions.
   10. Fomentar la inclusió dels membres de les associacions en els diferents òrgans de participació municipals, com A.A.V.V, comissions de festes, entitats de barri i espais públics en general.

  Línies de treball futures

  1. Continuïtat per al Pla d’actuació sobre migracions associacionisme.

  2. Creació de la xarxa contra prejudicis, tòpics i rumors
  A partir de la demanda del grup de treball que sorgeix del projecte Teixint Ciutadania es planteja la necessitat d’establir una estratègia operativa-pràctica per a trencar tòpics i rumors sobre la població d’origen migrat que estan afectant a la convivència ciutadana de Lleida.

  • Fase prèvia: recollida de dades, concreció continguts taller, acords estratègia,..
  • Fase 1 Curs-taller antirumor adreçat a entitats, veïnat i professionals recursos públics.
  • Fase 2 Creació del Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social ( format per entitats, veïnat, professionals,..)
  • Fase 3 Activitats: debats, teatre social, accions al carrer a internet, elaboració-adaptació materials…

  3. Potenciar la participació social de les entitats
  En referència a l’estructura externa de les entitats: Es tracta de donar eines per a un major i millor us de les noves tecnologies per a una major comunicació de les associacions de persones migrades amb la resta del teixit associatiu de la ciutat i una major visibilització i difusió de les activitats de les pròpies entitats.

  En referència a treball en xarxa amb altres entitats de la ciutat: Es tracta de fomentar espais de comunicació i de treball entre entitats que fomentin la cooperació i coordinació en la realització d’actuacions i activitats. I la inclusió de representants de les associacions de persones migrades en les organitzacions veïnals, festives, culturals...

  4. Suport en la formació dels membres de les associacions
  D’acord amb les necessitats presentades pels diferents membres de les entitats, es tracta de consolidar les línies d’actuació en termes de formació que ja estan en marxa de dels serveis municipals. Sobretot amb els tallers i formacions que des de fa temps es venen organitzant des de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat, com reforç de capacitats, migracions i desenvolupament, formulació de projectes, informàtica i alfabetització...
  Aquest projecte té el suport de:

  Ministerio    Unió Europea


  © Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l'Ajuntament de Lleida.