Lleida Marxa

Regidories d'Actuació Municipal

 

Regidoria de la Gestió dels recursos municipals, la hisenda municipal i polítiques de transparència

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 • Els recursos de la hisenda municipal. La planificació i gestió pressupostària. La gestió tributària, la inspecció i recaptació dels tributs.
 • Els serveis d’Intervenció i Tresoreria.
 • Les polítiques municipals a favor de l’administració oberta i de la societat de la informació. Dades obertes i portal de tràmits.
 • Els instruments necessaris per tal de facilitar la transparència en matèria de gestió municipal com ara les publicacions en paper, on line: portals i altres plataformes, de magnituds i indicadors de transparència.
 • Els instruments interiors de l’organització municipal, com ara els recursos humans, estadística, reglaments, observatoris, i disposicions generals.
 • El reglament de règim interior de La Paeria.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts i patronats municipals associats a les polítiques relacionades anteriorment, especialment la gestió de les tecnologies, el Consell assessor per a la ciència, l’OGAT, etc es debatran en la Comissió Informativa de Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i l’Organització municipal i en el que sigui preceptiu per la Comissió Especial de Comptes.

Decret de 6 de setembre de 2018 de ratificació de la regidora Montserrat Mínguez i Garcia

 

 

Regidoria de Coordinació Institucional

Correspon a aquesta Regidoria la planificació i coordinació:

 • De les relacions institucionals
 • Dels projectes transversals que afecten a diferents regidories
 • De la relació entre la Paeria i els consorcis, entitats de les que l'Ajuntament de Lleida en formi part, excepte aquelles de caràcter sectorial que corresponen a les respectives regidories.
 • Així mateix el/la titular d'aquesta regidoria actuarà com a Portaveu del Govern Municipal

Els expedients propis d’aquest àmbit es debatran en la comissió corresponent, en els termes del cartipàs actualment vigent i en funció de la matèria de que es tracti, de manera preferent es podran debatre en la Comissió Informativa de Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i l'Organització municipal.

Decret de 6 de setembre de 2018 de nomenament de la regidora Montserrat Mínguez Garcia

 

 

Regidoria de Seguretat ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat

Correspon a aquesta Regidoria la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques municipals en matèria de seguretat ciutadana, prevenció, protecció civil i extinció d'incendis i salvaments.
 • La coordinació de la Guàrdia Urbana, dels agents cívics, dels membres del servei de protecció civil i la coordinació entre els cossos i forces de seguretat ciutadana.
 • Les polítiques de civisme, tant la promoció, com el règim sancionador, en aplicació de les ordenances de convivència i civisme.
 • La promoció de les polítiques d'igualtat i de gènere
 • El pacte per al civisme

Els expedients propis d'aquest àmbit es debatran en la Comissió Informativa de Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i l'Organització

Decret de 6 de setembre de 2018 de nomenament de la regidora Sara Mestres i Llussà

 

 

Regidoria de les Polítiques per als drets de les persones

Correspon a aquesta Regidoria la planificació, coordinació i gestió de:

 • L'atenció a les persones amb discapacitats; la infància i l'adolescència en situació de risc social (EAIA), les polítiques de prevenció de riscos, l'atenció social a les drogodependències i les actuacions socials d'emergència.
 • La gestió i el desenvolupament dels Serveis socials d’atenció social bàsica: el Pla Local d’Inclusió i l’atenció a les persones en situació de pobresa i exclusió social, el servei d’atenció domiciliària i teleassistència, ...
 • El desenvolupament del Centre de Recursos compartits.
 • Les polítiques d’habitatge social.
 • La gent gran i el voluntariat sènior
 • La salut pública, la sanitat escolar i la gestió del cementiri.
 • Les polítiques de suport a les famílies.
 • Les polítiques i els serveis a la joventut.
 • El pla d’emancipació juvenil

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, patronats, consorcis o altres ens associats a les polítiques relacionades anteriorment com els de Serveis personals, l’Oficina Municipal d’Habitatge Social, el Consorci per a la gestió del servei d’acolliment a persones sense llar, el Consell Local de la Joventut, el Centre de Recursos Juvenils etc... es debatran en la Comissió Informativa de les Polítiques de drets i serveis a les persones, per a la política cultural, de l’educació, esports i de la participació.

Decret de 6 de setembre de 2018 de nomenament del regidor Xavier Rodamilans de la O

 

 

Regidoria de les Polítiques a favor de la creativitat, la Cultura i els Esports

Correspon a aquesta Regidoria la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques municipals en matèria de creació, programació i promoció cultural, la normalització lingüística, els premis literaris, les biblioteques, la política editorial, els títols honorífics,
 • La promoció de la cultura popular i les festes de la ciutat.
 • Les polítiques de museus i arts plàstiques, coordinar i dirigir la política museogràfica.
 • La dinamització de les indústries culturals així com també la seva internacionalització.
 • La difusió del patrimoni cultural de la ciutat, en concret els programes culturals i educatius dels mateixos. Així mateix la protecció i la difusió del patrimoni en arts plàstiques de la ciutat.
 • Les relacions amb els creadors, les entitats culturals públiques i privades
 • Les relacions amb la Universitat,
 • La promoció dels Esports, principalment l’esport de base.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, patronats, consorcis o altres ens associats a les polítiques relacionades anteriorment com les del Teatre de l’Escorxador, la Fundació Pública Teatre de la Llotja de Lleida, el Consorci del Turó de la Seu Vella, l’Auditori Municipal Enric Granados, el Centre de producció teatral, com també les relatives al Museu Morera, el Centre d’Art la Panera, el Museu de l’Automoció Roda Roda, el Museu de l’Aigua, de la Ciència i del Clima, la Comissió de Festes i el Consell Assessor de l’Esport, es debatran en la Comissió Informativa de les Polítiques de drets i serveis a les persones, per a la política cultural, de l’educació, esports i de la participació.

Decret de 6 de setembre de 2018 de nomenament de la regidora Montserrat Parra i Albà

 

 

Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació

Correspon a aquesta Regidoria la planificació, coordinació i gestió de:

 • La participació ciutadana; els mecanismes de participació i la descentralització.
 • les relacions amb les entitats cíviques i socials,
 • Les polítiques de memòria històrica
 • la dinamització del voluntariat,
 • les relacions amb el Consell Econòmic i Social de l’Ajuntament de Lleida
 • les relacions amb la Sindicatura Municipal de Greuges
 • L’organització i dinamització dels Consells de Barri.
 • L’Oficina municipal d’atenció ciutadana.
 • Les polítiques de regidories de barri, i,
 • El compliment i la supervisió i actualització del Reglament de Participació Ciutadana a fi i efecte de garantir els processos de participació, consultes a la ciutadania, ...
 • Les polítiques municipals en matèria de drets civils, cooperació i immigració.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts i patronats municipals i consells associats a les polítiques relacionades anteriorment, com l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania que incorporarà les funcions d’atenció a consumidors, l’Assemblea municipal de les religions, la Comissió de Salvaguarda de la Carta de la Ciutadania, ... es debatran en la Comissió Informativa de les Polítiques de drets i serveis a les persones, per a la política cultural, de l’educació, esports i de la participació.

Aquesta comissió haurà de vetllar pel compliment del Reglament de Participació Ciutadana a fi i efecte de garantir els processos de participació, consultes a la ciutadania, ...

Decret de 6 de setembre de 2018 de nomenament del regidor Joan Gómez i López

 

 

Regidoria de Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria

Correspon a aquesta Regidoria la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques de promoció econòmica, de creació i de modernització d’empreses en els àmbits del comerç, la indústria i el turisme.
 • Les polítiques municipals en matèria de comerç, consum i mercats de proximitat, incloses les llicències d’activitat per a la venda no sedentària.
 • Les polítiques de promoció comercial.
 • Les polítiques en matèria de turisme.
 • Les polítiques municipals de promoció de sòl industrial i comercial.
 • Les relacions internacionals i la projecció exterior.
 • Les polítiques de foment de l’ocupació.
 • la formació sòcio-laboral.
 • la promoció de l’emprenedoria i les relacions amb els vivers d’empreses.
 • Les polítiques de suport a la formació professional,
 • Les polítiques actives en favor de la responsabilitat social.
 • L’oficina d’atracció d’inversions.
 • El desenvolupament de la ciutat intel·ligent (SmartCity).

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, i consorcis, patronats municipals ...associats a les polítiques relacionades anteriorment, especialment, la societat Centre de Negocis i Convencions, Turisme de Lleida, i les relacions amb Fira de Lleida i els mercats municipals, el Consell local de Consum i la Junta arbitral, l’Institut Municipal d’Ocupació, el Parc Científic i Tecnològic, el Consorci GlobaLleida, el Consell de la formació professional, el futur Consell Assessor del Comerç, el Centre Especial de Treball, l’IES adaptat de l’Escola de Jardineria, es debatran en la Comissió Informativa de polítiques de la gestió i promoció de la Ciutat.

Decret de 6 de setembre de nomenament del regidor Rafael Peris i Martin

 

 

Regidoria d'Educació

Correspon a aquesta Regidoria la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques municipals en matèria d’educació infantil,
 • La gestió de les escoles municipals,
 • Les relacions amb els Consells Escolars

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, patronats, consorcis o altres ens associats a les polítiques relacionades anteriorment com el Consell Escolar Municipal es debatran en la Comissió Informativa de les Polítiques de drets i serveis a les persones, per a la política cultural, de l’educació, esports i de la participació.

Decret de 6 de setembre de 2018 de ratificació de la regidora Rosa Maria Salmeron Pallarés.

 

 

Regidoria de l’hàbitat urbà

Correspon a aquesta Regidoria la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques municipals d’urbanisme, planejament i gestió, projectes, obres, de béns i de drets municipals, expropiacions, llicències urbanístiques i activitats incloses, disciplina urbanística, inspecció d’activitats i establiments.
 • La planificació de les àrees de recuperació urbana.
 • Les polítiques envers el patrimoni arquitectònic i arqueològic.
 • Les polítiques d’embelliment del paisatge urbà.
 • La política d’habitatge i de gestió de sòl.
 • Les polítiques en relació a l’aigua.
 • El desenvolupament dels plans de modernització i gestió dels equipaments públics,
 • La planificació i eficiència energètica.
 • Les polítiques de cooperació i infraestructures territorials: viàries, aeroportuàries, ..
 • Les polítiques municipals de vialitat, mobilitat –del pacte de la mobilitat- i transport, la disciplina viària i el bon govern a la via pública; així com les autoritzacions d’ocupació dels diferents elements i activitats a la via pública.
 • El seguiment i la coordinació dels serveis urbans municipals d’aigua, neteja viària, residus, enllumenat, parcs i jardins, i altres serveis urbans.

També serà competència d’aquest àmbit la Comissió Especial de Denominació de Carrers.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, i consorcis associats a les polítiques relacionades anteriorment, l’Empresa Municipal d’Urbanisme, la Fundació del Paisatge urbà de Lleida, el Centre Municipal d’acollida d’animals i els serveis annexos, el Laboratori municipal, l’Agència de l’Energia de Lleida etc... es debatran en la Comissió Informativa de polítiques de la gestió i promoció de la Ciutat.

Decret de 6 de setembre de 2018 de nomenament del regidor Fèlix Larrosa i Piqué.

 

 

Regidoria de l’Hàbitat rural i la sostenibilitat

Correspon a aquesta Regidoria la planificació, coordinació i gestió de:

 • Les polítiques d’embelliment del paisatge natural.
 • Les polítiques municipals a favor de l’Horta de Lleida.
 • Les polítiques municipals en matèria de promoció del medi ambient.
 • Les activitats educatives i de divulgació relatives al medi ambient, la sostenibilitat i la gestió dels espais naturals.
 • La promoció de les activitats tradicionals agràries i els nous camps de l'activitat agroalimentària.
 • L’impuls de l’espai agrari.

També serà competència d’aquest àmbit la Comissió Especial per l’Horta de Lleida.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents empreses, instituts, i consorcis associats a les polítiques relacionades anteriorment, les relatives al paisatge natural i en particular les adreçades al seu embelliment, els assumptes relatius a la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21, el Fòrum Ambiental, el PAES i el Pacte dels Alcaldes, a la participació a la Xarxa per a la Sostenibilitat, així com la planificació, coordinació i gestió en relació al mercat central, es debatran, en els termes del cartipàs vigent, en la Comissió Informativa de polítiques de la gestió i promoció de la Ciutat.

Decret de 6 de setembre de 2018 de nomenament del regidor Joan Queralt Colom.

 

 

Dependran directament de l’Alcaldia

 • La direcció superior de la Guàrdia Urbana (en concret la dependència orgànica).
 • La Secretaria General,
 • El protocol i les relacions institucionals.
 • Les polítiques de Comunicació institucional,

  Per resolució d’Alcaldia, previ acord amb els grups polítics, es nomenarà un Consell Editorial que determinarà totes les polítiques de Comunicació Institucional (en sentit ampli) de l’Ajuntament de Lleida o ens que en depengui, així com els recursos que se’n destinen. Entre altres qüestions, aquest Consell gestionarà i determinarà la participació i l’equilibri de continguts d’aquelles publicacions o comunicacions on i off line que es realitzin per a donar a conèixer la vida municipal finançades directa o indirectament per l’Ajuntament de Lleida o organisme que en depengui. També seran de la seva competència funcional l’àrea de premsa de la Paeria i aquelles comunicacions habituals o generalitzades que es realitzin des dels diferents departaments o regidories de l’Ajuntament de Lleida, organismes autònoms o similars, incloent-hi l’Alcaldia. En qualsevol cas es garanteix la presència d’un representant, amb dret a vot, a proposta de cada Grup Municipal en aquest Consell Editorial i que les decisions d’aquest es prenguin de forma ponderada en la proporció que correspongui a cada Grup Municipal.

  Mentre no es produeixi aquesta resolució, la Junta de Portaveus adoptarà aquelles resolucions oportunes per fer efectiva la finalitat del Consell Editorial així com d’altres qüestions anàlogues.

 • Les relacions amb el diferents Grups Municipals, i,
 • Les relacions amb les EMDs de Raimat i Sucs.
 • Les relacions amb els sindicats.

 

 

Dependran de la Secretaria General

 • Els Serveis Jurídics d’assumptes contenciosos,
 • El seguiment de les relacions contractuals de les concessions,
 • Els serveis de contractació
 • i l’Arxiu municipal.

Amb aquesta distribució de competències, es pretén concentrar, sota la direcció del Secretari General, tots els serveis jurídics municipals, que de forma transversal, prestaran serveis, assessoraran els diferents òrgans de govern, i prepararan la documentació jurídica necessària que els hi siguin requerides i, que d’acord amb els continguts de cada expedient, se’n donaran compte en les respectives comissions informatives. En aquest sentit, mensualment caldrà donar compte de la evolució dels diferents plets que manté la Paeria amb tercers a través de Comissió informativa ordinària.

 

 

Altres

Per Decret d’Alcaldia, es podrà modificar aquesta distribució competencial de les regidories, en funció de les necessitats específiques dels serveis o de noves circumstàncies que ho facin aconsellable. Serà necessari acord plenari previ quan aquesta redistribució afecti les matèries atribuïdes a cadascuna de les comissions informatives.

Com a conseqüència d’aquesta nova organització, es deixa sense efecte la distribució competencial en relació a l’autorització de despeses i signatura de documents comptables recollida en les bases d’execució del pressupost i es faculta a l’Alcalde per a que dicti un decret per concretar-ne la competència d’acord amb la nova organització municipal.

Amb caràcter ordinari les regidories debatran les seves polítiques o actuacions en les comissions informatives assignades en el moment de la seva creació.

 

 

 


Més vídeos
Portal de vídeos de l'Ajuntament de Lleida Canal YouTube Ajuntament Lleida Pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Lleida Twitter de l'Ajuntament de Lleida Flickr de l'Ajuntament de Lleida Instagram #comparteixlleida Postals de Lleida

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Veure aquesta web en:
versió mòbil | versió clàssica

© Ajuntament de Lleida | Avís legal
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, subvencionada pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el finançament del Fons Social Europeu.