Lleida Marxa

Comissions

 

Comissions informatives

L’Ajuntament de Lleida tindrà tres comissions informatives de caràcter permanent:

Comissió Informativa per les polítiques de Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i l’Organització municipal.

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes relatius a la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria l’economia i la Hisenda municipal, pressupostos participatius, l’organització i el règim intern i de gestió de recursos humans, la seguretat ciutadana, la prevenció, protecció civil, i les polítiques de civisme.

Quan es tractin qüestions relacionades amb el règim interior, podran assistir-hi un representant de la Junta de Personal i un altre del Comitè d’Empresa.

La Comissió Informativa per les polítiques de Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i l’Organització municipal es constituirà com a Comissió Especial de Comptes, la qual es regirà per les mateixes normes i amb caràcter general es constituirà, quan sigui procedent, coincidint amb la Comissió ordinària.

Calendari de sessions: Periodicitat mensual, generalment el dimecres abans del Ple.

Comissió Informativa de les Polítiques de drets i serveis a les persones, per a la política cultural, de l’educació, esports i de la participació.

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes relatius a la planificació, coordinació i gestió de polítiques municipals en matèria dels drets de les persones i la igualtat, les polítiques transversals en favor dels drets de les dones, la inclusió del col·lectiu LGTBI, de les persones amb discapacitat i de les nouvingudes, les polítiques de joventut, infància i gent gran, les polítiques a favor la cultura i la creativitat, i les polítiques educatives i de promoció de l’esport. Així mateix correspon a aquesta comissió conèixer els assumptes referents a les polítiques de participació ciutadana.

Aquesta comissió haurà de vetllar pel compliment del Reglament de Participació Ciutadana a fi i efecte de garantir els processos de participació, consultes a la ciutadania i els altres mecanismes que afavoreixin la participació ciutadana.

També es debatran en aquesta comissió les qüestions que facin referència a la relació amb les organitzacions no governamentals (ONGs), etc.

Calendari de sessions: Periodicitat mensual, generalment el 2n. dimecres.

Comissió Informativa de polítiques de la gestió, i promoció de la Ciutat i la sostenibilitat.

Correspon a aquesta comissió, conèixer aquells assumptes de planificació, coordinació i gestió de l’hàbitat urbà i rural, promoció del medi ambient així com les polítiques de promoció i projecció exterior de la ciutat, i del foment de l’ocupació i l’emprenedoria.

Calendari de sessions: Periodicitat mensual, generalment el divendres abans del Ple.

 

 

Comissions especials

Comissió Especial de la Transparència

Aquesta Comissió serà Presidida de forma rotatòria, cada 6 mesos, per un regidor que no formi part del govern municipal, a proposta del Grup Municipal corresponent i seguint l’ordre de menor a major representativitat i cada 6 mesos. Arribat el cas, els membres amb dret a vot d’aquesta Comissió podran acordar la substitució del regidor que n’ostenti la Presidència. En aquest cas, la Presidència recauria en un regidor del següent Grup Municipal que pertoqués per rotació.

El Secretari General – o funcionari en qui delegui- actuarà de Secretari de la Comissió. La composició d’aquesta Comissió serà la mateixa que s’estableix per a les Comissions Ordinàries. Els acords es prendran per vot ponderat. Aquesta Comissió tindrà la tasca especifica de d’analitzar, controlar i publicitar els comptes municipals, de les empreses, organismes autònoms, consorcis o similars de vinculació municipal, amb especial atenció al deute i als serveis públics. També serà de la seva competència el control dels serveis de concessions i contractació i d’altres qüestions que es posin en coneixement dels membres de la mateixa.

La Comissió tindrà capacitat d’encomanar informes, sol•licitar compareixences, emetre conclusions i qualsevol altra acció que es consideri oportuna, per acord dels membres de la mateixa. La primera reunió d’aquesta Comissió s’haurà de realitzar com a màxim una setmana (1) desprès de l’aprovació del Cartipàs. En aquesta s’haurà d’acordar el funcionament de la mateixa. La Comissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d’un Grup Municipal.

En allò no contemplat en aquest punt, s’aplicaran les normes de funcionament de les Comissions Ordinàries.

Calendari de sessions: Periodicitat mensual, generalment el 2n divendres de cada mes.

Comissió Especial de Comptes

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió. Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

Calendari de sessions: D’acord amb el previst en la legislació vigent, periodicitat anual.

Comissió Especial de Carrers

L’Alcalde, sotmetrà a l’aprovació per part de la Comissió, un/a President/a que haurà de ser membre la Corporació. El Secretari General – o funcionari/ària en qui delegui- actuarà de Secretari/a de la Comissió.

La composició en nombre de membres d’aquesta Comissió serà la mateixa que s’estableix per a les Comissions Ordinàries i els acords es prendran per vot ponderat. Els Grups Municipals designaran els membres de la Comissió i no es requerirà la condició d’electe per formar-ne part.

En la primera reunió d’aquesta Comissió s’haurà d’acordar el funcionament de la mateixa. La Comissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d’un Grup Municipal.

Calendari de sessions: Periodicitat anual.

 

 

Altres Comissions Participatives

Comissió Territorial de l’Horta

Per acord dels membres d’aquesta Comissió s’escollirà, un/a President/a que n’haurà de ser membre. El Secretari General – o funcionari/ària en qui delegui- actuarà de Secretari/a de la Comissió. La composició en nombre de membres d’aquesta Comissió serà la mateixa que s’estableix per a les Comissions Ordinàries i els acords es prendran per vot ponderat. Els Grups Municipals designaran els membres de la Comissió i no es requerirà la condició d’electe per formar-ne part.

Aquesta Comissió s’haurà de convocar, necessàriament i amb caràcter previ, per tractar d’aquelles qüestions que afectin a l’Horta de Lleida i que hagin de ser tractades per Comissió Ordinària, Junta de Govern Local o Ple. La Comissió tindrà capacitat d’encomanar informes, sol•licitar compareixences, emetre conclusions i qualsevol altra acció que es consideri oportuna, per acord dels membres de la mateixa.

La primera reunió d’aquesta Comissió s’haurà de realitzar com a màxim una setmana (1) desprès de l’aprovació del Cartipàs. En aquesta s’haurà d’acordar el funcionament de la mateixa. La Comissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d’un Grup Municipal.

Calendari de sessions: Periodicitat mensual, generalment el 2n dilluns de cada mes.

 

 

Composició

Cada Comissió estarà integrada per 9 regidors/regidores – i els corresponents suplents- d’acord amb la composició següent: 2 per cadascun dels grups municipals majoritaris: PSC i CiU, i 1 per cadascun de la resta de grups, C’s, ERC, Crida, PP i Comú. També hi assistiran aquelles persones que determina el Reglament de participació ciutadana.

L’adscripció dels diferents regidors i regidores es durà a terme pels diferents grups municipals en un termini màxim de tres dies a partir de l’aprovació d’aquest cartipàs.

 


Més vídeos
Portal de vídeos de l'Ajuntament de Lleida Canal YouTube Ajuntament Lleida Pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Lleida Twitter de l'Ajuntament de Lleida Flickr de l'Ajuntament de Lleida Instagram #comparteixlleida Postals de Lleida

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Veure aquesta web en:
versió mòbil | versió clàssica

© Ajuntament de Lleida | Avís legal
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, subvencionada pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el finançament del Fons Social Europeu.