Josep Antoni Farrero Jordana

Adreça electrònica: jfarrero@paeria.es

Director de Serveis i Coordinació General

DADES ACADÈMIQUES

Llicenciatura en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1.975. Estudis iniciats el curs 1.970-1.971

Grau de Llicenciatura amb qualificació de notable any 1.976

Cursos de Doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona 1.978-1.979
Economia Catalana
L’agricultura en el desenvolupament capitalista
Perspectives demogràfiques
L’agricultura a temps parcial


ACTIVITAT DOCENT

Escola Universitària de Ciències Empresarials de la Universitat de Barcelona , professor encarregat de curs a la Càtedra de Teoria Econòmica impartint les matèries de: “Introducció a l’economia “i “Teoria del comerç internacional”. Cursos 1.978-1979 al 1.981-1.982.

Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE) de Barcelona ,Professor Ajudant al Departament d’Economia, Anàlisi econòmica I Curs 1.979-80 al 1.981-82.

Facultat de Dret de l’estudi General de Lleida (Universitat de Barcelona) Professor Associat a temps parcial de la en les matèries “Economia Política” i “Finances Públiques”. Curs 1.984-85 al 1.987-88.

Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida Actualment, i des de el curs 1.992-93, Professor Associat a temps parcial del Departament d’Economia Aplicada.

Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Professor del curs de Post-grau “Economia i Gestió de les Hisendes Autonòmiques i Locals”, des del curs 1.987-88 fins al 2.000-2.001.
Actualment, i des de del curs 2001-2002, Professor del Màster “Hisenda Autonòmica i Local “ del departament d’Economia Política i Hisenda Pública


ACTIVITAT PROFESSIONAL

Centre d’Estudis de Planificació (Barcelona) .Membre d’aquest Centre d’Estudis i Institut de la Universitat de Barcelona des de 1.977 fins a 1.982.

Ajuntament de Lleida. Des de 1.982, per oposició, Economista de l’Ajuntament de Lleida, havent ocupat els següents llocs de treball:

Cap de Comptabilitat Intervenció. Gener 1.982 a juliol de 1.982
Assessor econòmic del Gabinet d’Alcaldia. Juliol 1.982 a abril de 1.994.
Director de Serveis de Control Financer i de Gestió. Abril de 1.994 a juliol 1.995.
Coordinador de l’Àrea d’Economia des de juliol de 1.995 a juliol de 1.999.
Tresorer Accidental en els període de baixa de la titular , anys 2002 i 2005.
Director de Serveis d’Economia i Hisenda. des de juliol de 1.999 fins a maig 2007.
Gerent de Recursos Econòmics i Concessions, des de maig de 2007 fins a juny de 2011. Director de Serveis d’Economia des de juny de 2011 fins a juny de 2015
Des de juliol de 2015, Director de Serveis i Coordinació General
En funció de les responsabilitats dels llocs de treball anteriors, ha ocupat diversos càrrecs en consells d’administració i òrgans rectors d’entitats i de societats mercantils.

Autobusos de Lleida S.A. Consell d’Administració de 1.984 fins a juny de 2.002.
Mercolleida S.A. Consell d’Administració de 1.990 fins a l’actualitat. Membre de la Junta de Govern de la taula de preus del sector porcí.
Indulleida S.A. Consell d’Administarció del 1.992 fins a 2003.
Empresa Municipal de Serveis Comunitaris S.A. Consell d’Administració de 1.992 fins a la dissolució de l’empresa l’any 2004.
Empresa Municipals d’Urbanisme S.L. Consell d’Administració de 1.994 fins a l’actualitat i Conseller Delegat de 1.994 fins a octubre de 2.001. Des de juliol de 2015, en funcions d’apoderat de l’empresa, segons poders atorgats pel Consell d’Administració.
Estació Duanera de Lleida S.A. des de 2001 fins a l’actualitat.
Centre de Negocis i Convencions S.A. Des de 2003 fins a l’actualitat.
Membre del Patronat i Comissió Delegada de la Fundació Fira de Lleida. Tresorer de la Fira de Lleida
Parc Científic i tecnològic agroalimentari de Lleida. Membre del Consell d’administració, en qualitat d’assessor tècnic, i membre de la Mesa de Contractació.